CDFN logotyp, länk till startsidan.

Diarienr. 023-2023

Riktat provfiske med nät för analys av högfluorerade ämnen (PFAS) i fiskmuskel

Diarienummer: 023-2023

Generell information

Syftet med provfisket var att med nät ta upp fisk för analys av högfluorerade ämnen (PFAS) i fiskmuskel. PFAS är samlingsnamn för en grupp syntetiska organiska poly- och perfluorerade (högfluorerade) ämnen som i allmänhet är svårnedbrytbara och persistenta i miljön. Högfluorerade ämnen har använts i bland annat brandsläckningsskum som då har läckt ut i naturen. Ämnena kan även härstamma från en mängd andra källor utöver brandsläckningsskum och de ökar i vår omgivning. Vissa PFAS, såsom PFOS, är starkt bioackumulerande och metaboliseras inte av däggdjur. PFOS och PFOA är de som studerats mest och har i människa visats kunna påverka kolesterolmetabolismen, men kan även påverka leverfunktionen, reproduktionsförmågan och immunsystemet. Fisket utförs på uppdrag av [här uteslutet] och planeras genomföras i specifika sjöar/vattendrag uppströms och nedströms tänkbara utsläppskällor, där ämnena har konstaterats i ytvatten och där man befarar att fisken eventuellt kan vara påverkad.

Antal sökta djur och antal använda djur

Man ansökte om och fick beviljat möjligheten att fånga 2300 fiskar. Av dessa fångades 140 fiskar. Det blev 80 abborrar, som var målarten och 60 bifångst bestående av nors, mört, gärs och smörbult.

Orsaken till att så få fiskar fångades var dels a) att man redan från början tog i då det är svårt att beräkna hur många fiskar som ska gå i näten, b) man undersökte inte så många orter som fanns med i ansökan, och c) man fick tidsbrist och har fortsatt studien på ett förnyat etiskt tillstånd (med delvis andra metoder).

Bedömning av svårhetsgrad

Ett problem vid nätfiske är att många fiskar som fastnar i näten självdör. Detta är en förutsägbar effekt för vilket man har sökt och beviljats undantag. De fiskar som fångades levande bedövades först ett kraftigt slag mot huvudet och fick sedan hjärnstamsstick och avlivades, vilket bedömdes av försöksledaren som måttlig svårhetsgrad.

Måluppfyllelse

Försöket var, om än begränsat, framgångsrikt och resulterade i en rapport till [här uteslutet].

3R

Man bedömer att det i vissa fall är möjligt att nätfiske, på vissa platser, eller vid vissa tillfällen, kan kompletteras eller bytas ut mot fisk med mjärde, spö eller elfiske för att rikta fisket och minska bifångsten.

Övriga kommentarer

Etablerad rapportstandard

Tabell över försöksledarens svar på frågan om en etablerad rapportstandard har använts (PREPARE, ARRIVE, Annan eller Nej).

PREPARE

planering

ARRIVE

publikation

Annan

Nej
X

Hitta på sidan

Kontakta oss

Centrala djurförsöksetiska nämndens kansli
Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Kontaktformulär

Om webbplatsen

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden prövar överklaganden av beslut som fattats av en regional djurförsöksetisk nämnd och utför utvärderingar i efterhand av djurförsök.