CDFN logotyp, länk till startsidan.

Diarienr. 025-2023

In vivo detektion av neurotransmittor-frisättning med hjälp av implanterbara biosensorer i hjärnan hos råttor och möss

Diarienummer: 025-2023

Generell information

Studien syftade till att följa förändringar i koncentrationen av olika neurotransmittorer i olika hjärnområden, som är relevanta för neurodegenerativa sjukdomar. Det genomfördes med användning av implanterade biosensorer i olika hjärnområden. Målet var kunskapsuppbyggnad om berörda frisättnings- och upptagsmekanismer för att därigenom skapa möjlighet för utveckling av effektivare läkemedel mot sjukdomar orsakade av störningar av mekanismer för frisättning/upptag av signalsubstanser i hjärnan.

Studien klassificerades av den djurförsöksetiska nämnden som avsevärd svårhetsgrad med följande villkor för utvärdering i efterhand: ”…djurens påverkan av extravikten på huvudet och djurens situation under biosensorförsöken samt uppnådda avbrytningspunkter”. I anledning av villkoren för utvärdering i efterhand redovisar försöksledaren (FL) följande:

  • Den av implantatet orsakade extra vikten på huvudet påverkade varken de berörda mössens födointag, rörelseförmåga eller möjlighet att resa sig på bakbenen.
  • Inga möss avlivades på grund av uppnådda avbrytningskriterier.

Försöket delades in i två delar, en grupp med terminal svårhetsgrad där implantation av biosensorer och injektionskanyl åtföljdes av registreringar av framför allt omsättning av glutamat. Dessa djur avlivades därefter innan de vaknat ur sin narkos. Den andra gruppen avser djur som genomgick flera ingrepp av måttlig svårhetsgrad, varvid 6-OHDA lesionerade djur (skada endast på ena sidan) efter ca 3 veckors återhämtning och fastställande av utvecklad Parkinsons sjukdom sövdes på nytt för implantering av biosensor, glaskapillär och en referenselektrod. Mössen behandlades därefter med olika farmaka via olika administrationsvägar, genomgick mätningar via biosensorn samt studerades i Novel object recognition test. Under delförsöken med registreringar via biosensorn var djuren uppkopplade via en tunn kabel till en registreringsenhet. Under dessa sessioner med inspelning av aktivitet från biosensorn kunde mössen vara ensamhållna i upp till max 8h.

Antal sökta djur och antal använda djur

Det djurförsöksetiska godkännandet medgav användning av 2000 råttor och 2000 möss. Av dessa kom endast 244 möss att användas. Enligt FL förklaras den uteblivna användningen av råtta med att de inledande försöken på möss gav tillräckligt bra och användbara resultat. Beträffande den begränsade användningen av möss hänvisar FL till dels, bra initiala resultat, dels pandemin som ledde till att antalet testade substanser begränsades.

Bedömning av svårhetsgrad

Den djurförsöksetiska nämnden justerade den sökandes bedömning av svårhetsgrad från måttlig till avsevärd med hänvisning till bl.a. flera upprepade perioder av måttlig svårhetsgrad, stammar med avvikande fenotyp, lesioner av strukturer i hjärnan, implantation av biosensornål, injektioner i hjärnan samt ensamhållning.

Enligt FL:s retrospektiva bedömning ingick 197 möss i gruppen terminal svårhetsgrad. Dessa möss instrumenterades, under narkos, med biosensor och kapillär med efterföljande mätningar varefter de avlivades under pågående narkos. Resterande 47 möss bedömdes vara utsatta för måttlig svårhetsgrad efter att ha genomgått 6-OHDA skada, implantation av biosensor samt mätningar i samband med administrering av olika farmaka/substanser.

Måluppfyllelse

FL framhåller att studiens syfte uppnåtts framför allt beträffande glutamatfrisättning i olika strukturer. Resultaten har gett upphov till flera artiklar publicerades i vetenskapliga tidskrifter.

3R

FL refererar inte till några nyvunna 3R-erfarenheter.

Övriga kommentarer

Etablerad rapportstandard

Tabell över försöksledarens svar på frågan om en etablerad rapportstandard har använts (PREPARE, ARRIVE, Annan eller Nej).

PREPARE

planering

ARRIVE

publikation

Annan

Nej
X

Hitta på sidan

Kontakta oss

Centrala djurförsöksetiska nämndens kansli
Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Kontaktformulär

Om webbplatsen

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden prövar överklaganden av beslut som fattats av en regional djurförsöksetisk nämnd och utför utvärderingar i efterhand av djurförsök.