CDFN logotyp, länk till startsidan.

Diarienr. 028-2019

Reglering av blodcellers mognad vid hälsa och sjukdom

Diarienummer: 028-2019

Generell information

Syftet med studien var att undersöka blodcellernas beteende under ett tidigt skede av leukemi, samt hur dessa celler reagerar på behandling med vanligt förekommande cytostatika. Målet var att hitta viktiga observationer som kan leda till nya cancerbehandlingar.

För denna forskning användes C57BL6-möss, både med och utan genetiska mutationer. Genetiskt modifierade möss användes där den specifika genetiska förändringen aktiverades genom administration av ett läkemedel eller en kemisk substans, exempelvis Tamoxifen, polyDIDC eller antibiotikan Doxycyclin/Tetracyclin. Vissa möss genomgick strålningsbehandling följt av benmärgstransplantation. Leukemi inducerades genom transplantation av cancerceller. Efter transplantationen övervakades mössens hälsotillstånd noggrant för att upptäcka symptom på leukemiutveckling, såsom svullna lymfkörtlar och passivitet, samt genom blodprovstagning. Vissa djur behandlades sedan med klassiska cytostatika för att undersöka blodcellernas beteende under denna experimentella behandling.

Projektet klassificerades av nämnden som avsevärd svårhetsgrad; utvärderingen ska inkludera hur många djur som nått avbrytningskriterium.

Antal sökta djur och antal använda djur

Totalt 5750 söktes, 1685 djur användes.

Bedömning av svårhetsgrad

Svårhetsgraden för 1234 djur rapporterades som ”terminal/organ” och 451 djur rapporterades ha uppnått måttlig svårhetsgrad. Inga djur ansågs ha uppnått avsevärd svårhetsgrad.

Forskargruppen genomförde alla sina försök inom en kort tid efter upptäckt av cancer, innan allvarliga symptom uppstod. Därför rapporteras det att inga djur uppnådde en avsevärd svårhetsgrad.

Måluppfyllelse

Forskarna var mycket nöjda med studien och experimenten har genererat mycket goda vetenskapliga resultat utan ett observerat lidande hos djuren. Experimenten visade att blodstamceller bevarats trots behandling av leukemi, vilket förklarar kroppens förmåga att snabbt kunna återskapa blodceller efter att leukemin behandlats. De har även sett samma fenomen hos människa och arbetar nu vidare med projektet för att lära sig mer om hur leukemi påverkar den normala blodproduktionen.

Fem vetenskapliga arbeten har publicerats i högt ansedda tidskrifter.

3R

Forskarna har analyserat flera parametrar och organ från samma experiment för att maximera datainsamlingen/djur. De har dessutom noggrant följt leukemi-utvecklingen i djuren för att kunna påbörja/avsluta experimenten innan djuren nått avbrytningspunkten.

Övriga kommentarer

Försöksledaren förklarar att de även har en omfattande in vitro verksamhet, vilket förklarar att en stor del av djurförsöken klassades som ”terminal/organ”.

Etablerad rapportstandard

Tabell över försöksledarens svar på frågan om en etablerad rapportstandard har använts (PREPARE, ARRIVE, Annan eller Nej).

PREPARE

planering

ARRIVE

publikation

Annan

Nej
X

Hitta på sidan

Kontakta oss

Centrala djurförsöksetiska nämndens kansli
Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Kontaktformulär

Om webbplatsen

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden prövar överklaganden av beslut som fattats av en regional djurförsöksetisk nämnd och utför utvärderingar i efterhand av djurförsök.