CDFN logotyp, länk till startsidan.

Diarienr. 030-2018

Musmodeller för cancer

Diarienummer: 030-2018

Generell information

Syftet med försöket var att studera hur lymf- och blodkärl i kroppens lymfkörtlar bidrar till att reglera immunförsvaret vid bl.a. cancer, särskilt metastasering till lymfkörtlarna.
Den regionala nämnden efterfrågade beskrivning av hur metastasering påverkas vid bortoperation av primärtumören. Av olika anledningar utfördes inte några sådana operationer.

Antal sökta djur och antal använda djur

Försöksledaren (FL) ansökte om 6000 djur. 1000 djur användes till avel. 218 djur i försök.

Bedömning av svårhetsgrad

214 djur bedömdes med ringa svårhet och 4 djur som måttlig svårhet. Anledningen till att 4 djur klassades som måttlig svårhet anger FL att rodnad uppstod o/e början till sår i huden ovanför tumören. Inga djur nådde upp till avsevärd svårhet då inga operationer med borttagande av primärtumörer utfördes.

Måluppfyllelse

Man har endast delvis uppnått målet med studien. FL har fått nya kunskaper rörande effekter på lymfkörtlarna. En publikation planeras. De delstudier som var planerade kunde inte utföras på grund av resursbrist.

3R

Inget nytt har framkommit rörande 3R.

Övriga kommentarer

-

Etablerad rapportstandard

Tabell över försöksledarens svar på frågan om en etablerad rapportstandard har använts (PREPARE, ARRIVE, Annan eller Nej).

PREPARE planering

ARRIVE publikation

Annan

Nej
X

Hitta på sidan

Kontakta oss

Centrala djurförsöksetiska nämndens kansli
Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Kontaktformulär

Om webbplatsen

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden prövar överklaganden av beslut som fattats av en regional djurförsöksetisk nämnd och utför utvärderingar i efterhand av djurförsök.