CDFN logotyp, länk till startsidan.

Diarienr. 030-2023

Fysiologi och patofysiologi i central andningskontroll under foster- samt nyföddhetsperioden

Diarienummer: 030-2023

Generell information

Andningen hos människan och andra djur är komplex med många olika faktorer som påverkar och vi vet inte i detalj hur andningen kontrolleras eller anpassas efter fysiologiska krav.
Man har visat att inflammation påverkar andningen och kopplingar har gjorts mellan inflammatoriska processer och plötslig spädbarnsdöd (Sudden Infant Death Syndrome — SIDS). Mekanismerna är ännu inte helt utredda men det verkar finnas en koppling mellan övre luftvägsinfektioner och SIDS där Interleukin 1 beta (IL-1β), som frisatts av immunsystemet vid bland annat infektion, skulle vara inblandat. Tidigare försök har nyligen visat att inflammation samt syrebrist inducerar en frisättning av Prostaglandin E2 (PGE2) i närheten av området för central andningsreglering i hjärnstammen. PGE2 hämmar andningen och möjligheten att överleva en period med syrebrist och höga koldioxidnivåer. Fortsatta detaljerade studier av de neurala nätverk som kontrollerar andningen skulle kunna leda till att ta fram nya biomarkörer eller farmakologisk behandling. Dessa studierna ökar generellt även förståelse av hjärnans mest basala funktioner och hur dess nätverk fungerar.

Det övergripande syftet med studierna var att studera och få en bättre bild av tidig utveckling av funktionella nervcells-nätverk i perinatalperioden. Specifika områden man studerade vara elektrisk och kemisk signalering i hjärnstammens andningscentrum under perioden när andningsmönstret förändras från fetalt till postnatalt mönster, vilka neuromodulerande substanser som är inblandade, hur infektion och syrebrist påverkar detta och hur stamceller interagerar med andningsnätverken i hjärnstammen.

Antal sökta djur och antal använda djur

Tillståndet omfattade totalt 5000 möss och 1000 råttor.
Under försöken användes 2170 möss men inga råttor.
Försöksledaren anger att p.g.a. Corona pandemin och att man under perioden 2017-2022 flyttade fyra gånger genomfördes inga in vivo eller försök med råttor. Enbart terminala och organförsök ex vivo har genomförts.
De 2170 djur som användes i terminal organ-försöken är även rapporterade med svårhetsgrad ringa detta p.g.a. av avlivningen.

Bedömning av svårhetsgrad

Försöksledaren angav måttlig svårhetsgrad i sin ansökan, den regionala nämnden beslutade att klassificera tillståndet som avsevärd svårhetsgrad.

Den regionala nämnden anger för utvärderingen i efterhand ”Försöket bör utvärderas i efterhand med hänsyn till om djurets lidande kunnat minimeras under rådande försöksparadigm”.

Avbrytningspunkterna baseras på smärtbedömningar under andningsregistrering, om fixeringen av huvudet misslyckas eller om djuren vaknar upp för tidigt ur anestesin. P.g.a. av flera flyttar och Corona pandemin gjordes inga in vivo studier utan endast terminal organ-studier kunde genomföras så inga djur har uppnått någon av de angivna avbrytningspunkterna.

Måluppfyllelse

Försöksledaren anger att målet delvis uppfyllts trots att man inte kunnat genomföra några in vivo studier.
Resultaten från de studier som genomförts har publicerats i sju vetenskapliga artiklar, en är från en klinisk studie och två är i samarbete med andra forskargrupper. En del verkar dock inte vara baserade på de in vitro studier som gjorts [här uteslutet].

3R

Försöksledaren anger att man redan nu främst använder terminal organ-studier och har utvecklat en unik organotypisk hjärnstamsmodell vilket radikalt minskar behovet av in vivo studier.

Övriga kommentarer

-

Etablerad rapportstandard

Tabell över försöksledarens svar på frågan om en etablerad rapportstandard har använts (PREPARE, ARRIVE, Annan eller Nej).

PREPARE planering

ARRIVE publikation

Annan

Nej
X

Hitta på sidan

Kontakta oss

Centrala djurförsöksetiska nämndens kansli
Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Kontaktformulär

Om webbplatsen

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden prövar överklaganden av beslut som fattats av en regional djurförsöksetisk nämnd och utför utvärderingar i efterhand av djurförsök.