CDFN logotyp, länk till startsidan.

Diarienr. 034-2018

Motorik och minnes studier av musbeteende under extern påverkan på nervnätverk

Diarienummer: 034-2018

Generell information

I denna studie ville man fokusera på att öka kunskapen om de nervnätverk som reglerar motorik, minne och beteende. Syftet med studien var att på ett riktat sätt tysta olika nervceller för att kunna ta reda på deras roll i förmedling och reglering av motorik, minne och beteende. Det centrala nervsystemet innehåller approximativt 10 000 olika typer av celler. Man ville studera vilka nervceller som ingår i specifika nätverk, vilken identitet de har och vilken signalsubstans de använder, för att börja förstå vad som händer när signalering går överstyr och orsakar sjukdom. Hjärnan med alla dess nätverk som kan definieras funktionellt och där de ingående byggstenarna (nervcellerna) kan studeras var för sig. Projektledaren vill med hjälp av djurmodeller analysera en nervcellspopulation i taget och på så vis även studera funktionen för de heldjursmodeller som kombineras med farmakologiska, elektrofysiologiska och optogenetiska metoder för att ingående studera byggstenar och kopplingar i nervnätverken samt dess inverkan på beteende. Framförallt studera kretsar som är viktiga för vår motorik och minne. Syftet med studien var att öka kunskapen av specifika nervcellspopulationer för nervsystemets funktion, samt att klarlägga deras potentiella betydelse, för framtida läkemedelsutveckling och behandling av neurologiska sjukdomstillstånd.

Antal sökta djur och antal använda djur

Ansökan godkändes för 2 400 djur, 375 användes i projektet.

Bedömning av svårhetsgrad

Den regionala nämnden bedömde ansökan som avsevärd, försöksledaren som måttlig. I efterhand bedömde försöksledaren att 149 djur nådde avsevärd svårhetsgrad. Detta eftersom glaslinsimplantation vid ett operativt ingrepp och bedömningen av svårighetsgrad ökades från ”måttlig” till ”avsevärd”. Operationen innebär att en basplatta sätts på under ytterligare anestesi för att senare kunna placera ett miniatyriserat fluorescensmikroskop (miniskop som väger 2.6 g) under beteendetesterna. Glaslinsimplanterade möss ensamhölls oftast efter operationen under maximalt 4 månader. Man bedömde också att möss som fick genomgå fler operativa ingrepp (3 olika procedurer) eller som fick genomgå operativa ingrepp samt matrestriktion var av avsevärd svårhetsgrad. 213 bedömdes måttlig, 10 ringa och 3 terminal. Nämnden ville ha svar på hur många olika stammar som användes i försöken (14), hur många djur som hölls ensamma (70), om placering av glasfiber eller optisk lins och/eller mätelektroder påverkade djurens hälsa märkbart. I princip hölls alla möss ensamma i tre dagar efter kirurgi. Man noterade övergående postoperativ instabilitet efter uppvaknande. Förutom detta fanns inga synliga tecken på försämrad hälsa hos mössen med implantat, oavsett om det var fiber, optisk lins och/eller mätelektroder.
En mus avlivades direkt efter operationen, den andra musen avlivades dagen efter operationen när forskaren upplevde att musen kände smärta trots att den fick smärtlindring.

Måluppfyllelse

FL anger att de delvis uppnått målet med studien. Man har utvecklat och gjort mätningar av pyramidcellernas aktivitet med hjälp av miniskop, ett miniatyriserat fluorescensmikroskop som väger 2.6 g, samt lyckats kombinera detta med ljusberoende aktivering av specifika interneuronpopulationer under pågående beteende. En vetenskaplig artikel är under bearbetning och kommer att färdigställas i år. Forskningsgruppen har länge studerat hur specifika interneuronpopulationer fungerar, något som är på gång att publiceras i tidskriften Pharm Res (Impact factor 10). Dessutom publicerade de under 2023 i Neuron och PNAS (IF >10), där det tydligt visas att de interneuronpopulationer som de studerar med sin muslinje är den bästa muslinjen för att på detaljnivå studera och förstå kortikala och hippocampala kretsar. Eftersom detta är det faktiska neronala underlaget till att förstå minne och motorik kan de med mycket hög upplösning börja förklara hur nervkretsarna arbetar.
Gruppen var tvungna att göra om delar av projektet för att kunna dra säkra slutsatser: Vissa beteendetester fungerade inte efter 16 timmars matrestriktion eftersom mössen inte hunnit bli tillräckligt motiverade. De fick därför upprepa några försök med en ökad matrestriktionsperiod om 20 timmar istället för 16 timmar (efter en ny tillståndsansökan).

3R

Teamet förstärkte den postoperativa smärtlindringen genom att ge en opioid i kombination med den anti-inflammatoriska drogen.

Övriga kommentarer

-

Etablerad rapportstandard

Tabell över försöksledarens svar på frågan om en etablerad rapportstandard har använts (PREPARE, ARRIVE, Annan eller Nej).

PREPARE planering

ARRIVE publikation

Annan

Nej
X

Hitta på sidan

Kontakta oss

Centrala djurförsöksetiska nämndens kansli
Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Kontaktformulär

Om webbplatsen

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden prövar överklaganden av beslut som fattats av en regional djurförsöksetisk nämnd och utför utvärderingar i efterhand av djurförsök.