CDFN logotyp, länk till startsidan.

Diarienr. 034-2019

Preklinisk validering i mus och råtta av nya PET-markörer för leverfibros

Diarienummer: 034-2019

Generell information

Projektet avser att utveckla nya radioaktiva spårsubstanser för PET (Positron Emission Tomography) analyser i studier av markörer som kan vara av intresse för medicinsk diagnostik, men eventuellt också för behandling av leverfibros. Detta är mycket angeläget då diagnostik av leverfibros ofta görs genom biopsering som är förknippat med risk för blödnings-komplikationer hos patienter. De spårsubstanser som används är så kallade Affibodies, en typ av mini-antikroppar mot strukturer på de celler som ger upphov till de kollagenfibrer som utgör själva fibrosen.

Antal sökta djur och antal använda djur

Försöksledaren (FL) ansökte om 180 råttor och 384 möss varav 40 råttor och 107 möss användes i försök.

Bedömning av svårhetsgrad

Både FL och den regionala djurförsöksetiska nämnden bedömde försöken som avsevärd svårhetsgrad. Totalt uppnådde 7 möss avsevärd svårhetsgrad, 70 möss uppnådde måttlig svårhetsgrad och 30 möss uppnådde ringa svårhetsgrad. Alla 40 råttorna var i terminalförsök.

De möss som uppnådde måttlig respektive avsevärd svårhetsgrad hade alla inducerats med CCl4 för att utveckla leverfibros. Responsen på det injicerade hepatotoxinet var variabelt och 7 möss uppnådde eller befarades uppnå avbrytningspunkten och togs ur försök.

Måluppfyllelse

FL anser att syftet med försöket har uppnåtts. Två artiklar har publicerats och mer data finns i manusform. Data har använts för regulatorisk ansökan om godkännande av Läkemedelsverket för fortsatt klinisk utveckling.

3R

FL anser att inga 3R kriterier kunde förbättras under försöket. Läkemedelsverket kräver djurförsök för klinisk utveckling. Men möjlig förbättring var att djur i försök upplevdes som mindre stressade vid upprepad handhavande av djurpersonal och forskare, speciellt vid injektion av hepatotoxinet.

Övriga kommentarer

FL framför att avvägningen mellan antalet försökdjur i försök mot det individuella djurets lidande i varje försök utgör en etisk svårighet.

Etablerad rapportstandard

Tabell över försöksledarens svar på frågan om en etablerad rapportstandard har använts (PREPARE, ARRIVE, Annan eller Nej).

PREPARE

planering

ARRIVE

publikation

Annan

Nej


XHitta på sidan

Kontakta oss

Centrala djurförsöksetiska nämndens kansli
Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Kontaktformulär

Om webbplatsen

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden prövar överklaganden av beslut som fattats av en regional djurförsöksetisk nämnd och utför utvärderingar i efterhand av djurförsök.