CDFN logotyp, länk till startsidan.

Diarienr. 039-2017

Utveckling av spårsubstanser för avbildning av inflammation

Diarienummer: 039-2017

Generell information

Studien avsåg att utvärdera användning av målsökande substanser för PET-avbildning av inflammatoriska processer i allmänhet, men med ett fokus på inflammation i hjärta och blodkärl. För ändamålet var planen att, dels på kemisk/mekanisk väg inducera inflammation i bl.a. bukhåla och muskulatur, dels undersöka potentiella spårsubstansers biodistribution och användbarhet för avbildning med PET. Av olika skäl genomfördes inte delstudierna med inducerad inflammation, vilka var utgångpunkten för den djurförsöksetiska nämndens beslut om krav på utvärdering i efterhand. I nämndens beslut står ”…utvärdering i efterhand ska ske med avseende på djurens påverkan vid bukhinneinflammation och intramuskulär inflammation, den avbrytningspunkt som djuren når först och storleken av de doser som använts vid inflammationsinducering.” Eftersom dessa delar av studien inte genomfördes saknas förutsättningar för den föreskrivna utvärderingen. Generellt kan dock nämnas att i inga av de djur som ingick i studiens övriga delar nåddes de föreskrivna avbrytningspunkterna.

Antal sökta djur och antal använda djur

Studien godkändes för användning av 400 råttor och 300 möss, av vilka 16 råttor och 70 möss kom att användas.

Bedömning av svårhetsgrad

Ansökan godkändes med bedömningen att den var av måttlig svårhetsgrad, men att utvärdering i efterhand skulle göras avseende påverkan på djuren vid kemiskt/mekaniskt inducerad bukhinne-, respektive muskelinflammation. Försök som involverade kemiskt inducerad inflammation genomfördes aldrig. Praktiskt kom endast försök med injektioner av spårämnen i kombination med avbildning (PET) och studier av biodistribution att genomföras. Dessa bedömdes vara av måttlig respektive ringa svårhetsgrad.

Måluppfyllelse

Eftersom endast delar av projektet genomfördes är resultatbeskrivningen begränsad. Den viktigaste framgången är, att ett av forskargruppen tidigare utvecklat spårämne för användning med PET (avbildningsteknik) för detektion av åderförkalkningsplack i kärlväggar fungerade. Resultatet av studien har publicerats i en vetenskaplig tidskrift, [här uteslutet].

3R

Den 3R-åtgärd som FL framhåller är att ”svanslyft” inte använts i projektet.

Övriga kommentarer

Etablerad rapportstandard

Tabell över försöksledarens svar på frågan om en etablerad rapportstandard har använts (PREPARE, ARRIVE, Annan eller Nej).

PREPARE

planering

ARRIVE

publikation

Annan

Nej
X

Hitta på sidan

Kontakta oss

Centrala djurförsöksetiska nämndens kansli
Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Kontaktformulär

Om webbplatsen

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden prövar överklaganden av beslut som fattats av en regional djurförsöksetisk nämnd och utför utvärderingar i efterhand av djurförsök.