CDFN logotyp, länk till startsidan.

Diarienr. 039-2018

Effektstudier för bättre framtida behandling av sår

Diarienummer: 039-2018

Generell information

I denna studie vill man undersöka nya terapiformer vid sårbehandling och nya läkemedels effekt på sårläkning. Man vill bl.a. undersöka läkemedlens antibakteriella effekt, ärrbildning och själva läkningsprocessen. En terapiform kan t.ex. vara en luftström som med specifika joner över en såryta och utvärdera om denna luftström påskyndar eller förbättrar läkningsprocessen.

Antal sökta djur och antal använda djur

Man ansökte om 750 möss och 750 råttor. I försöket användes enbart 181 möss.

Bedömning av svårhetsgrad

Försöksledaren (FL) bedömde dessa möss med måttlig svårhetsgrad. Avbrytningspunkten har inte uppnåtts någon gång.

Måluppfyllelse

FL anger att man uppnått målet med projektet.
Man kunde utvärdera den antimikrobiella effekten i en sårläkningsmodell för olika substanser/material. Detta har gett värdefull data som medfört att man kan gå vidare med kliniska studier. Man har publicerat 4 artiklar i refereegranskade tidskrifter.

3R

Inget nytt har framkommit rörande 3R.

Övriga kommentarer

-

Etablerad rapportstandard

Tabell över försöksledarens svar på frågan om en etablerad rapportstandard (PREPARE, ARRIVE, annan eller nej).

PREPARE
planering

ARRIVE
publikation

Annan

Nej
X

Hitta på sidan

Kontakta oss

Centrala djurförsöksetiska nämndens kansli
Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Kontaktformulär

Om webbplatsen

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden prövar överklaganden av beslut som fattats av en regional djurförsöksetisk nämnd och utför utvärderingar i efterhand av djurförsök.