CDFN logotyp, länk till startsidan.

Diarienr. 045-2018

Nya strategier för att studera och behandla tillväxthämning förorsakad av kronisk inflammation

Diarienummer: 045-2018

Generell information

Man ville studera olika effekter på längdtillväxten och bentätheten som uppstår i samband med:

 1. olika kliniskt använda läkemedel (t.ex. glukokortikoider och cellgifter),
 2. kronisk inflammation (p.g.a. höga nivåer av pro-inflammatoriska cytokiner),
 3. strålbehandling (används som cancerbehandling),
 4. en djurmodell av Duchennes muskeldystrofi (DMD),
 5. vid icke-invasiv mekanisk belastning för att stimulera bentillväxt och bentäthet,
 6. vid en experimentell modell av leukemi, samt
 7. vid en experimentell modell av neuroblastom. Försöken som innefattar studier av möss och råttor ämnar att förstå mekanismerna bakom detta för att identifiera nya behandlingsprinciper.

Ett antal försök, som är beskrivna i detta djurförsöksetiska tillstånd, har inte genomförts här. De har däremot genomförts under ett annat tillstånd med en annan försöksledare.
Inga djur uppnådde avbrytningspunkt >1 poäng eller max artritscore 9.
Inga möss mellan 1 och 3 veckors ålder har strålbehandlats eller givits i.p. injektioner under det aktuella tillägget.

Antal sökta djur och antal använda djur

Man fick tillstånd att använda 2060 råttor och av dessa användes 97.
Tillstånd gavs även för 5000 möss och man använde 851.

Bedömning av svårhetsgrad


 1. a) Mus (vild typ) - måttlig: Möss fick dagliga injektioner och sövdes 1 ggr/vecka för röntgenfotografering, under 4 veckor.
  b) Mus (vild typ) - måttlig: Möss fick mekanisk belastning på femur/tibia under sövning 5 dagar/vecka i 2-4 veckor.
  c) Mus (vild typ) - avsevärd: Möss genomgick strålningsbehandling. Ingen allvarlig hud- eller annan reaktion utvecklades. Antal möss 2 st.
 2. Musstam med en spontan mutation i dystrofingenen - måttlig: Möss fick dagliga injektioner och sövdes 1 ggr/vecka för röntgenfotografering, under 4 veckor. Ingen allvarlig muskelsvaghet utvecklades. Antal möss 406 st.

 3. a) Transgen musmodell som överuttrycker humant TNF - måttlig: Möss fick dagliga injektioner och sövdes 1 ggr/vecka för röntgenfotografering, under 4 veckor. Ingen allvarlig artrit utvecklades.
  b) Transgen musmodell som överuttrycker humant TNF - måttlig: Möss fick mekanisk belastning på femur/tibia under sövning 5 dagar/vecka i 2-4 veckor. Ingen allvarlig artrit utvecklades.
  Försöken 3a) och 3b) omfattade sammanlagt 80 möss.
 4. Råtta (vild typ) – terminal/organ: bara för ex-vivo kultur av benvävnad. Antal råttor 97.

Måluppfyllelse

Försöksledaren (FL) uppger att viktiga mål uppnåtts. Peptiden humanin har visats kunna motverka försämrad tillväxt orsakad av kronisk inflammation, kortisonbehandling och även cellgift. Resultaten kommer användas i fortsatta studier som syftar till att ta fram ny behandling av tillväxthämning orsakad av kronisk inflammation, kortisonbehandling och cellgifter.
Resultaten har givit upphov till flera publikationer i internationella tidskrifter.

3R

En noggrann statistisk genomlysning av projektet på planeringsstadiet, med power-analys, har minskat antalet djurförsök. Man har även så långt det varit möjligt gått över till försök i cellinjer och vävnadskulturer för att minska antalet använda djur. Framgent ser man möjligheten att använda 3D-utskrivna strukturer.
FL anger att mer erfarenhet och att delta i workshops om djurens välbefinnande leder till bättre hantering av djuren. Att flera studenter arbetar i samma projekt underlättar utbytet av teknisk kompetens mellan studenterna och minskar riskerna för misstag. Även intern utbildning och handledning på djuravdelningen är viktigt.

Övriga kommentarer

-

Etablerad rapportstandard

Tabell över försöksledarens svar på frågan om en etablerad rapportstandard har använts (PREPARE, ARRIVE, Annan eller Nej).

PREPARE

planering

ARRIVE

publikation

Annan

Nej

X

XHitta på sidan

Kontakta oss

Centrala djurförsöksetiska nämndens kansli
Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Kontaktformulär

Om webbplatsen

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden prövar överklaganden av beslut som fattats av en regional djurförsöksetisk nämnd och utför utvärderingar i efterhand av djurförsök.