CDFN logotyp, länk till startsidan.

Diarienr. 047-2018

Bakomliggande mekanismer och utveckling av nya behandlingar av hjärtinfarkt

Diarienummer: 047-2018

Generell information

I samband med hjärtinfarkt skadas hjärtmuskeln dels p.g.a. syrebristen som uppstår när kranskärlet täpps till och dels när blodflödet återställs (s.k. reperfusion). Kranskärlets inre cellager (endotelet) och de röda blodkropparna (erytrocyterna) anses spela en central roll för uppkomsten av hjärtinfarkt. Diabetes och höga blodfetter är riskfaktorer för utvecklingen av hjärtinfarkt.
Aktuellt projekt syftar till att kartlägga mekanismerna bakom endoteldysfunktion och reperfusionsskador i avsikt att utveckla nya behandlingsmetoder för att begränsa utveckling och utbredning av hjärtinfarkt. I projektet används etablerade infarktmodeller på både mus och råtta. Djuren sövs och hjärtinfarkt inklusive reperfusion studeras varefter djuret avlivas. Förbehandling med olika läkemedel används. För att efterlikna diabetes typ 2 används genetiskt modifierade djur alternativt djur som fått fettrik kost. Även förbehandling med streptozotocin används på en grupp djur för att inducera diabetes typ 1. Projektet omfattar även in vitro studier över isolerade celler och hjärtan.
Projektet bedömdes vara av avsevärd svårhetsgrad och vid utvärdering i efterhand ska aspekten ”antalet djur som uppnått human avbrytningspunkt före hjärtinfarkt- respektive blodtransfusionsförsöken” beaktas.

Antal sökta djur och antal använda djur

Tillståndet omfattar 2500 möss plus 2500 råttor. 2438 möss och 1371 råttor användes.

Bedömning av svårhetsgrad

2% av mössen och 12% av råttorna bedömdes, i retrospektiv, ha uppnått avsevärd svårhetsgrad. Detta främst p.g.a. att de utvecklade diabetes efter behandling med streptozotocin. 53% av mössen och 27% av råttorna var ”terminala”; resterande djur bedömdes utsatta för ringa eller måttlig svårhetsgrad.
Inga djur uppnådde avbrytningspunkten.

Måluppfyllelse

Erytrocyterna har visat sig vara av central betydelse för regleringen av normal hjärtkärlfunktion och för uppkomst av hjärtkärlskada vid hjärtinfarkt och kardiovaskulära riskfaktorer. Detta särskilt för den förvärrade hjärt- och kärlskada som uppkommer i samband med diabetes typ 2. I projektet har vidare nya behandlingar riktade mot erytrocyternas skadliga effekt vid diabetes resulterat i mindre hjärtinfarktskada och förbättrad kärlfunktion.
Resultaten har presenterats i 27 vetenskapliga artiklar i internationellt välrenommerade tidskrifter.

3R

Inom projektet satsar man på att öka antalet in vitro studier på cellkulturer och ex. vivo experiment på isolerade organ. Fördelarna med detta är att specifika förändringar i enskilda celler bättre kan dokumenteras, vilket ökar förståelsen bakom de skyddande effekter av nya behandlingar. Nackdelen med in vitro studierna är att de inte ger fullgod information om funktion på organnivå t.ex. hjärtfunktion eller blodkärlsfunktion.
Vidare har användandet av streptozotocin för att framkalla diabetes minskat. Djur med genetisk bakgrund som leder till diabetes och fettrik kost för att framkalla diabetes används i stället. Detta resulterar i lindrigare form av diabetes med lägre blodsockernivåer och minde urinproduktion vilket minskar lidandet för djuren.

Övriga kommentarer

-

Etablerad rapportstandard

Tabell över försöksledarens svar på frågan om en etablerad rapportstandard har använts (PREPARE, ARRIVE, Annan eller Nej).

PREPARE

planering

ARRIVE

publikation

Annan

Nej
X

Hitta på sidan

Kontakta oss

Centrala djurförsöksetiska nämndens kansli
Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Kontaktformulär

Om webbplatsen

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden prövar överklaganden av beslut som fattats av en regional djurförsöksetisk nämnd och utför utvärderingar i efterhand av djurförsök.