CDFN logotyp, länk till startsidan.

Diarienr. 049-2018

Säkerhetsutvärdering av blivande läkemedel i råtta och mus

Diarienummer: 049-2018

Generell information

I detta försök ville man utvärdera olika läkemedels eventuella sidoeffekter i försöksdjur där andra djurfria försök inte var tillräckligt. Syftet var att testa vilka säkerhetsmarginaler som finns mellan en farmakologisk dos och eventuella bieffekter/toxicitet. Om man skulle kunna registrera bieffekter och om dessa eventuellt är övergående om man gör uppehåll i doseringen. Man har testat olika doser med början på låga doser och sedan ökat varefter när man sett att given dos tolererades.

Syftet var inte att hitta en dödlig dos utan att uppskatta vid vilken dosnivå eventuell toxicitet uppkommer. Dessa försök syftar inte till att efterlikna sjukdomar utan för att förstå läkemedlets effekter i kroppen.

Antal sökta djur och antal använda djur

Man hade tillstånd att använda 1500 möss och 1500 råttor. I detta försök användes enbart 59 råttor.

Bedömning av svårhetsgrad

De djur som användes i försöken bedömdes med måttlig svårhetsgrad.

Måluppfyllelse

Man anser sig ha uppnått målet med projektet. Resultaten har genererat en publikation i en refereegranskad tidskrift.

3R

Inget har angivits rörande 3R.

Övriga kommentarer

Försöksledaren anger den kollega som var involverad i denna toxstudie och som hade speciell kompetens lämnade forskningsinstitutet. Försöksledaren kunde inte uppehålla den kompetensen i kollegans frånvaro. Detta gjorde att projektet lades ned och är anledning till att så få djur användes av de sökta.

Etablerad rapportstandard

Tabell över försöksledarens svar på frågan om en etablerad rapportstandard (PREPARE, ARRIVE, annan eller nej).

PREPARE
planering

ARRIVE
publikation

Annan

Nej
X

Hitta på sidan

Kontakta oss

Centrala djurförsöksetiska nämndens kansli
Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Kontaktformulär

Om webbplatsen

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden prövar överklaganden av beslut som fattats av en regional djurförsöksetisk nämnd och utför utvärderingar i efterhand av djurförsök.