CDFN logotyp, länk till startsidan.

Diarienr. 052-2018

Stamcellers beteende i åldrande och cancer

Diarienummer: 052-2018

Generell information

Tidigare forskning har visat att kroppens förmåga att bilda nya celler, och därmed regenerera ny vävnad, minskar med stigande ålder. Aktuellt projekt syftade till att försöka identifiera faktorer som är avgörande för nybildning av vävnad och samtidigt studera hur dessa faktorer påverkas, dels vid stigande ålder, dels i samband med utveckling av tumörsjukdom. För ändamålet användes mus som modelldjur. I en grupp av djur inducerades inflammation i tjocktarmen (Colit), i en annan försöksgrupp gavs bl.a. Tamoxifen för induktion av adenom. Flera delmoment utfördes, enligt försöksledaren (FL), i cell- och vävnadskulturer.

Inga specifika utvärderingskriterier angavs av den regional djurförsöksetiska nämnden.

För induktion av Colit användes 5-Fluoro Uracil (5-FU) i stället för DSS (Dextran Sulfate Sodium). Enlig FL anses 5-FU-metoden orsaka en lindrigare inflammation, och därmed ge lindrigare kliniska symptom, jämfört med DSS-alternativet. I det djurförsöksetiska godkännandet anges, för möss med Colit, följande modellspecifika avbrytningskriterier: 20% viktnedgång i kombination med blodig avföring eller diarré med påverkat allmäntillstånd. De 5-FU-behandlade mössen uppvisade en tillfällig, progressiv viktminskning, som stabiliserades efter ca 5 dagar. FL uppger att inga berörda möss nådde de angivna avbrytningskriterierna.

Delmomentet med studier av Tamoxifen-inducerade adenom hade en försökstid om max 5 dagar. Under denna period uppvisade de berörda djuren inga kliniska symptom. Däremot sågs, post-mortalt, förändringar på molekylär nivå i djurens tarmslemhinna.

Antal sökta djur och antal använda djur

Det djurförsöksetiska tillståndet medgav användning av 3160 möss av vilka 1108 kom att användas.

Bedömning av svårhetsgrad

FL:s bedömning att studien var av avsevärd svårhetsgrad fastställdes av den djurförsöksetiska nämnden. FL redovisar följande beträffande antal använda möss i respektive svårhetsgrad: 1009 möss terminal organ, 65 måttlig och avser djur som erhöll Tamoxifeninjektioner utan synlig klinisk påverkan samt 34 avsevärd svårhetsgrad. Den senare gruppen erhöll injektioner för framkallande av tarminflammation.

Måluppfyllelse

I studien studerades bland annat cellers regenereringstid varvid en jämförelse gjordes mellan vildtypsmöss och T-cellsutarmade möss. De T-cellsutarmade mössen uppvisade både en förlängd regenereringstid och en större viktminskning. Även vissa specifika faktorer som antas ligga bakom de registrerade skillnaderna identifierades. Resultaten från studien kommer att användas i fortsatta projekt för att nå ytterligare kunskap rörande åldrandets påverkan på kroppens vävnadsregenerering. Arbetet med färdigställandet av en vetenskaplig artikel pågår.

3R

Under studien observerades att möss, som behandlades med 5-FU för induktion av tjocktarmsinflammation och samtidigt utfodrades med mjukgjort foder, som placerades på burgolvet, uppvisade mindre viktnedgång och ”verkade mer aktiva och alerta” jämfört med möss som utfodrades med traditionella foderpellets.

Övriga kommentarer

-

Etablerad rapportstandard

Tabell över försöksledarens svar på frågan om en etablerad rapportstandard har använts (PREPARE, ARRIVE, Annan eller Nej).

PREPARE planering

ARRIVE publikation

Annan

Nej
X

Hitta på sidan

Kontakta oss

Centrala djurförsöksetiska nämndens kansli
Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Kontaktformulär

Om webbplatsen

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden prövar överklaganden av beslut som fattats av en regional djurförsöksetisk nämnd och utför utvärderingar i efterhand av djurförsök.