CDFN logotyp, länk till startsidan.

Diarienr. 053-2018

Behandling av autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar med substanser som har bevisad effekt på immunceller

Diarienummer: 053-2018

Generell information

Projektet syftade till att, dels studera några läkemedelskandidaters anti-inflammatoriska effekter mot Multipel skleros (MS), Psoriasis och lunginflammation, dels utvärdera om de aktuella substansernas anti-inflammatoriska effekter även kunde användas vid behandling av vissa autoimmuna sjukdomar och inflammation där cytokiner och aktiverade T-celler är involverade i sjukdomsprocessen. Endast psoriasis- och lunginflammationsmodellerna kom dock att användas. Den djurförsöksetiska nämnden beslutade att försöket skulle utvärderas i efterhand avseende:
”Hur många djur som fick andningsproblem, samt hur många djur som uppnådde den högre avbrytningspunkten, i respektive modell. Vidare ska utvärderas om det gick att ersätta Complete freunds adjuvans med annat mindre retande adjuvans, och i så fall vilket adjuvans, och samtidigt uppnå modellen för EAE.”

I avsaknad av samarbetspartners för att arbeta med den planerade MS-studien användes inte EAE-modellerna och därmed inte heller Freund’s Complete Adjuvant. I psoriasis studien nådde samtliga djur den förutbestämda slutpunkten. I lunginflammationsmodellen dog 5 djur; 2 nådde avbrytningspunkten för viktnedgång, medan 3 dog efter narkos. Efter introduktion av antidot (motgift) mot det använda narkosmedlet inträffade inga nya dödsfall efter narkos. Inga djur drabbades av andningsproblem som nådde den i avbrytningskriterierna definierade nivån. Psoriasis inducerades genom lokal applikation av Imiquimod medan lungskada inducerades, under narkos, med LPS eller Bleomycin som administrerades till näsborrar eller luftstrupe. I båda modellerna genomfördes behandlingar via flera olika administrationsvägar.

Antal sökta djur och antal använda djur

Det djurförsöksetiska godkännandet medgav användning av 12000 möss - 6000 för avel och 6000 att användas i experiment. Av dessa kom endast 1101 att användas. Ingen egen avel genomfördes för dessa studier.

Bedömning av svårhetsgrad

Försöksledarens (FL) bedömning att studien var av avsevärd svårhetsgrad fastställdes av den djurförsöksetiska nämnden. Den initiala bedömningen grundades framför allt på den planerade användning av EAE modeller med tillhörande injektioner av Freund’s Complete Adjuvant; EAE-modellerna kom inte att användas. Av de 936 möss som användes bedömdes 931 ha varit av måttlig, medan 5 bedömdes ha varit av avsevärd svårhetsgrad. Den senare gruppen var, dels 3 möss som återfanns döda efter anestesi, dels 2 möss som togs ur studien efter att ha nått avbrytningskriteriet för viktnedgång.

Måluppfyllelse

Eftersom EAE-modellen inte genomfördes uteblev resultat beträffande MS. Från psoriasis-modellen erhölls resultat som bedöms viktiga för fortsatt arbete med utveckling av ett läkemedel för topikal behandling. Försöken att behandla lungskada med substanser som hämmar OGG1 visade sig hämma såväl uppkomst som progression av lunginflammation. De genomförda försöken har resulterat i 2 vetenskapliga arbeten, varav ett är publicerat och ett förbereds för publikation.

3R

I psoriasismodellen användes mjukt bäddmaterial för att minska skav mot den inflammerade huden. Vid dosering via sond användes mjuk sond, som doppas i sockervatten innan dosering, för att minska stress hos de berörda djuren. FL hänvisar till betydelsen av att forskare delar med sig av forskningsresultat för att minska onödig upprepning av experiment. FL anger vidare att stammen C57Bl/6J hade svårt att hålla vikten i den kroniska lunginflammationsmodellen, vilket gör att gruppen, vid framtida liknande studier, planerar att ge denna stam extra näringsgel.

Övriga kommentarer

Efter samtal med FL visade det sig att bedömning av svårhetsgrad missuppfattats. FL menar att 1096 djur bedömdes varit utsatta för måttlig svårhetsgrad medan 5 ska definieras som utsatta för avsevärd. De senare är, dels 3 djur som hittats döda efter anestesi, dels 2 djur som avlivats efter viktnedgång. CDFN har gjort nödvändiga justeringar i tabellen.

Etablerad rapportstandard

Tabell över försöksledarens svar på frågan om en etablerad rapportstandard har använts (PREPARE, ARRIVE, Annan eller Nej).

PREPARE planering

ARRIVE publikation

Annan

Nej

X

XHitta på sidan

Kontakta oss

Centrala djurförsöksetiska nämndens kansli
Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Kontaktformulär

Om webbplatsen

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden prövar överklaganden av beslut som fattats av en regional djurförsöksetisk nämnd och utför utvärderingar i efterhand av djurförsök.