CDFN logotyp, länk till startsidan.

Diarienr. 054-2018

Post-kirurgisk systemic inflammation. En riskfaktor för Parkinsons sjukdom

Diarienummer: 054-2018

Generell information

Parkinsons sjukdom (PD) drabbar 1-2% av befolkningen. Orsaken till sjukdomen är fortfarande okänd och inget botemedel finns. Vissa likheter kan ses mellan de metabola och inflammatoriska processor som sker i hjärnan vid utvecklingen av PD och det som händer efter ett kirurgiskt ingrepp. Kirurgi aktiverar immunsystemet och utlöser en inflammatorisk process som sprids till hjärnan via samma signalvägar som vid utvecklingen av PD.
Målet med studien på möss var att undersöka om ortopedisk kirurgi påskyndar utvecklingen av PD, som inducerats genom MPTP-behandling. MPTP är en organisk substans som omvandlas till ett nervgift som förstör dopaminerna nervceller och därigenom orsakar PD. Avsikten var att avliva djur vid olika tidpunkter efter MPTP-behandling och/eller kirurgi. Djuren skulle avlivas senast efter 28 dagar, då en stabil sjukdomsmodell uppnåtts och i enstaka fall efter 90 dagar. Ett annat mål var att identifiera tidiga biomarkörer för diagnos av PD.

Antal sökta djur och antal använda djur

Totalt söktes för 4500 möss varav 501 användes.

Bedömning av svårhetsgrad

Försöksledaren och nämnden bedömde ansökan som avsevärd och utvärderingen i efterhand gällde huruvida behandling med MTPT gav djuren förstoppning och om djur dog eller avlivades p.g.a. hypotermi. I efterhand klassificerade försöksledaren 268 djur som försök av avsevärd svårhetsgrad, 70st som av måttlig och 105st som av ringa. Fyrtiofem djur klassades som terminal/organ.

Måluppfyllelse

Avsikten var att framkalla progressiv (långsam) neurodegeneration, där tillståndet försämras genom tillskottet av ortopedisk kirurgi.
Den första behandlingsomgången med MPTP på nio djur i fem dagar ledde till att djuren fick kraftigt sänkt kroppstemperatur, minskad aktivitet och uppburrad päls. Veterinären var med och bedömde djurens tillstånd. Trots värme under buren och uppblött mat fick fyra djur avlivas p.g.a. att avbrytningspunkten uppnåtts och två djur hittades döda. Tre djur återhämtade sig efter fyra dagar. Därefter sänktes dosen av MTPT och sex djur behandlades i fem dagar, men de djuren utvecklade inte PD. Dosen sänktes ytterligare och istället förlängdes behandlingen till 4, 8 respektive 16 dagar. Djuren gick varken ner i vikt eller visade tecken på obehag, men vid behandling i 8 och 16 dagar inducerade injektionerna stress hos djuren och resultaten var inte tillräckligt givande. Man beslutade då att avbryta experimenten med MTPT.
Andra delar av projektet var framgångsrika: viktiga frågor angående de systemiska och centrala mekanismer som relaterar till den påverkan som ortopedisk kirurgi har på hjärnans funktioner kunde besvaras. Dessa slutsatser ledde till en publikation [här uteslutet] samt till två manuskript som är under förberedelse.

3R

Dosen och durationen för MPTP-behandling kunde anpassas till en modell som inte orsakade andra negativa symptom än stress p.g.a. daglig injektion i 8 eller 16 dagar. Försöksledaren menar att behandling med en osmotisk pump skulle kunna lösa problemet, men det har inte prövats.

Övriga kommentarer

Om en daglig subkutan injektion i 8 eller 16 dagar orsakar stark stress kan det bero på musstam, substansens retande effekt eller annat obehag som behandlingen orsakar, eller ovarsam hantering.

Etablerad rapportstandard

Tabell över försöksledarens svar på frågan om en etablerad rapportstandard har använts (PREPARE, ARRIVE, Annan eller Nej).

PREPARE

planering

ARRIVE

publikation

Annan

Nej
X

Hitta på sidan

Kontakta oss

Centrala djurförsöksetiska nämndens kansli
Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Kontaktformulär

Om webbplatsen

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden prövar överklaganden av beslut som fattats av en regional djurförsöksetisk nämnd och utför utvärderingar i efterhand av djurförsök.