CDFN logotyp, länk till startsidan.

Diarienr. 055-2013

Immunterapi och genterapi för behandling av cancer

Diarienummer: 055-2013

Sökord

Immunterapi, genterapi, cancer, vaccination, intramuskulär injektion, intradermal injektion

Anledning till utvärdering i efterhand

Utvärderingen gäller en tilläggsansökan, Dnr [här uteslutet], till ansökan [här uteslutet]. Ursprungsansökan är klassificerad som måttlig svårighetsgrad. Tillägget gäller intradermala injektion på mus. Av 14 kap. 4 § Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om försöksdjur (SJVFS 2015:24, Saknr L 150) framgår att immunisering inte får ske genom injektion i huden på djur av familjen råttdjur (Muridae). En regional djurförsöksetisk nämnd får dock medge undantag från detta om det finns vetenskapliga skäl och ett antal förutsättningar är uppfyllda. Ansökan har därför handlagts av Stockholm Norra där den godkänts med kravet att utvärderings ska ske i efterhand. Tillägget gäller även tillstånd att söva mössen med Ketamine/Xylazine intraperitonealt i stället för med inhalationsnarkos med 4% isofluran eller intraperitoneal injektion med pentobarbital. Det sistnämnda bedöms vara ”bättre för djuren”.

Syfte med studien

Att utveckla cancervacciner för aktivering av immunsvaret och destruktion av befintliga cancerceller. Tidigare studier har utförts med subkutan eller intramuskulär injektion av antigenet, t ex olika typer av protein, som testats. För DNA-baserade vaccin (virusvektorer och plasmider) anses intradermala injektioner vara överlägsna för att aktivera immunsvaret. Försöksledaren ansöker därför i tillägget om att få utföra dylika.

Har djurförsöken uppnått sina syften?

Ja. Intradermala injektioner har visat sig vara överlägsna intramuskulära avseende dendritiska celler migration (förflyttning) till lymfkörtlar. Detta har visats medelst en färgmarkör tillsatt i vaccinet. Dendritiska celler har som uppgift att ta upp antigen från hud, transportera detta till lymfkörtlar vilket aktiverar immunsystemet; en högre halt färgmarkör tyder på ett kraftigare immunsvar.

Resultaten är publicerade [här uteslutet].

Vilket lidande har djuren orsakats?

Mössen sövs med Ketalar/xylazin i samband med intradermal injektion, 25 µl med användande av sk insulinspruta (30Gx1/2; 0.30x12.7mm) i flank eller dorsala nackregionen. Efter uppvaknande beter sig mössen normalt. Inspektion av injektionsstället visar inga tecken på skada.

Vilka djurarter har använts?

Mus C57BL/6.

Hur många djur har använts?

35.

Vilken faktisk svårhetsgrad har djurförsöken haft?

Försöksledaren rapporterar att svårhetsgraden var måttlig för samtliga 35 djur. Inga djur har uppnått avbrytningspunkten.

Vilka åtgärder kan bidra till ersättning, begränsning och förfining av djurförsöken?

Försöksledaren ser inga möjligheter till ersättning av djurförsöken eftersom ingen in vitro modell kan återskapa eller simulera vaccination.

Andra uppgifter som enligt beslut av den regionala djurförsöksetiska nämnden ska beaktas vid utvärderingen?

Inga noterade i ansökan.

rdomar som framkommit vid utvärdering i efterhand

Olika administrationsformer fungerar olika väl vid vaccination beroende på antigenets egenskaper. Proteiner ger generellt ett bättre resultat om de administreras intramuskulärt medan DNA-baserade antigen ger bäst immunaktivering om de administreras intradermalt. Sövning av musen, små volymer och finkanyl orsakar måttligt lidande vid intradermal administration.

Fastställd av CDFN vid sammanträde 20171023

Hitta på sidan

Kontakta oss

Centrala djurförsöksetiska nämndens kansli
Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Kontaktformulär

Om webbplatsen

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden prövar överklaganden av beslut som fattats av en regional djurförsöksetisk nämnd och utför utvärderingar i efterhand av djurförsök.