CDFN logotyp, länk till startsidan.

Diarienr. 056-2017

Styrd vävnadsnybildning i matstrupen på växande gris

Diarienummer: 056-2017

Generell information

Det föds barn som har en ofullständigt utvecklad matstrupe och det krävs långvarig sjukhusvistelse och behandling för att till slut kunna genom operativa ingrepp reparera matstrupen. Det finns risk att barnen avlider och de som överlever kan få en nedsatt livskvalité bland annat p.g.a. gastroesophageal reflux sjukdom. Forskningsprojektet har som syfte att utveckla en ny behandlingsmetod som skulle kunna minska risken för att barnen avlider och även förbättrar deras framtida livskvalité. Man testar att ersätta den del av matstrupen som saknas med ett biomaterialimplantat. Försöken görs på grisar.

Detta är en fortsättning på tidigare studier där man genom stegvisa förändringar av kirurgi och skötsel avser uppnå förbättrad vävnadsnybildning. Man har även testat hur man kan få den inplanterade stenten att inte ändra läge.

I det nu utvärderade etiska tillståndet var fokus på hur det vävnadsnybildande man ser kan förlängas, så att den nybildade vävnaden inte bryts ner och det inplanterade biomaterialet bryts ner, efter ca 20 till 35 dagar efter operationen.

Antal sökta djur och antal använda djur

Försöksledaren sökte tillstånd att använda 20 grisar men i beslutet har nämnden ökat antalet till totalt 40 djur.

Försöksledaren uppger att man använt totalt 32 djur och att samtliga uppnådde avsevärd svårhetsgrad.

Bedömning av svårhetsgrad

Både försöksledaren och nämnden klassade försöken som avsevärd svårhetsgrad och detta baserades på att man utförde en torakotomi där man tog bort en bit av djurens matstrupe under anestesi. Många av djuren fick en förväntad komplikation som bestod i en förträngning av matstrupen som i en del fall åtgärdades genom en implantering av en stent.

I två fall har man uppnått avbrytningspunkten där djuren fick ledsmärtor från bakbenen vilket man inte kunde koppla till borttagandet av matstrupen.

Måluppfyllelse

Försöksledaren uppger att man uppnått det mål man hade satt upp.

I de histologiska studierna ser man att nybildning av vävnad sker med formering av glatta muskelceller i grupper och inväxt av nerver.

Man såg dock inte någon förbättrad vävnadsnybildning efter 35 dagar jämfört med 20 dagar.

Man har skickat in resultaten för publicering.

3R

Försöksledaren anger att man kontinuerligt förbättrar kirurgin och att man i vissa fall även använder stents för att hålla matstrupen öppen.

Man har även förbättrar fodret så att grisarna post-operativt inte blir förstoppade.

På grund av komplexiteten med interagerande fysiologiska system anser inte försöksledaren att det kommer att vara möjligt att ersätta heldjursförsöken.

Tamgris som är den djurmodell som används växer mycket snabbt och försöksledaren anger att det skulle vara bättre att gå över till minigrisar som inte växer lika fort.

Övriga kommentarer

Med avsikt på ledbesvären hade en obduktion kunnat visa om en infektion förelåg.

Selen har effekt vid muskeldegeneration, inte ledinflammation, men i detta fall gavs selen som kosttillägg.

Etablerad rapportstandard

Tabell över försöksledarens svar på frågan om en etablerad rapportstandard har använts (PREPARE, ARRIVE, Annan eller Nej).

PREPARE

planering

ARRIVE

publikation

Annan

Nej
X

Hitta på sidan

Kontakta oss

Centrala djurförsöksetiska nämndens kansli
Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Kontaktformulär

Om webbplatsen

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden prövar överklaganden av beslut som fattats av en regional djurförsöksetisk nämnd och utför utvärderingar i efterhand av djurförsök.