CDFN logotyp, länk till startsidan.

Diarienr. 057-2018

Alkoholintagsmodeller i råtta

Diarienummer: 057-2018

Generell information

Beroendesjukdomar orsakar ohälsa och lidande, och alkohol är den mest använda drogen. Alkoholberoende är en komplex sjukdom som bottnar i både arv och miljö. Endast enstaka godkända farmakologiska behandlingar finns idag att erbjuda patienter. Vid beroende har förändringar i hjärnans signalsystem och belöningssystem inträffat.
Aktuellt projekt utfördes i avsikt att bättre förstå molekyl/signalförändringar i hjärnan i samband med beroendeutveckling och för att på sikt utveckla metoder för att hjälpa patienter med beroende eller riskbruk av alkohol. För ändamålet användes etablerade beteendemodeller för kliniskt vedertagna delar av ett beroende t.ex. intag av alkohol trots negativa konsekvenser, eskalerat intag och alkoholintag efter abstinens eller i samband med stress. Dessa modeller omfattar t.ex. självadministration av alkohol, intermittent tillgång på alkohol, exposition av alkoholånga, beteendestudier och intrakraniell operation för injektion av vektorer.
Den regionala nämnden klassificerade projektet till avsevärd svårhetsgrad; inga särskilda aspekter angavs för utvärdering i efterhand.

Antal sökta djur och antal använda djur

Tillståndet omfattade 7500 råttor; 4261 användes.
S.k. outbred råtta användes då dessa har större genetisk variation. Råttan bedömdes vara det mest lämpliga djuret för beroendestudier då de är kognitiva med god inlärningsförmåga och en social struktur.

Bedömning av svårhetsgrad

Lidandet för majoriteten (97%) av råttorna klassificerades som ”avsevärt”. Detta främst p.g.a. additionseffekten av flera upprepade moment av ”ringa” eller ”måttlig” svårhet. Inget djur uppvisade någon avsevärd försämring av allmäntillstånd. Enstaka djur utvecklade viktminskning, letargi eller aggression i samband med inandning av alkoholånga, vilket är förväntade biverkningar.
24 råttor uppnådde avbrytningspunkten. Detta p.g.a. endera av tre orsaker:

  1. Tandfel vilket riskerar att ge nedsatt allmäntillstånd.
  2. I samband med operation då djur inte återhämtat sig från narkos.
  3. Då djur fått epileptiska anfall.

Måluppfyllelse

Inom projektet har man identifierat en celltyp som verkar reglera alkoholdrickandet trots negativa konsekvenser, samt en gen som påverkar minnen av traumatiska upplevelser.
5 artiklar har publicerats i välrenommerade vetenskapliga tidskrifter.

3R

Bortsett från att man förfinat modellen för inplantering av kateter till hjärnan har inget nytt avseende 3R har framkommit.

Övriga kommentarer

-

Etablerad rapportstandard

Tabell över försöksledarens svar på frågan om en etablerad rapportstandard har använts (PREPARE, ARRIVE, Annan eller Nej).

PREPARE planering

ARRIVE publikation

Annan

Nej
X

Hitta på sidan

Kontakta oss

Centrala djurförsöksetiska nämndens kansli
Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Kontaktformulär

Om webbplatsen

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden prövar överklaganden av beslut som fattats av en regional djurförsöksetisk nämnd och utför utvärderingar i efterhand av djurförsök.