CDFN logotyp, länk till startsidan.

Diarienr. 057-2023

Studier av interaktioner mellan mesenkymal stromceller och blodstamsceller

Diarienummer: 057-2023

Generell information

Det finns två typer av stamceller i benmärgen hos vuxna individer, hematopoetiska stamceller (HSC) vilka ger upphov till blodceller och mesynkymala stamceller (MSC) som är en sällsynt cellpopulation i benmärgen, uppskattningsvis 1:10000 till 1:100 000. De odifferentierade MSC utsöndrar tillväxtfaktorer som styr hematopoes och blodcellers mognad. MSC interagerar också med immunförsvaret och minskar den lokala inflammationen i vävnaden, vilket är en viktig funktion vid kraftiga inflammatoriska reaktioner och vid transplantering för att förhindra en avstötningsreaktion. Tidigare studier har visat att MSC i benmärgen även kan bidra till utveckling av blodsjukdomar inklusive akut myeloisk leukemi. Verkningsmekanismerna bakom rollen av MSCs och andra stromaceller i normal blodbildning och leukemiutveckling är emellertid fortfarande oklara.
Tidigare studier har i huvudsak baserats på in vitro-kulturer av stromala stamceller, vars egenskaper inte med säkerhet kan återspegla de verkliga (in vivo) funktionerna i djur, inklusive människor. Dessa djurstudier syftade till att identifiera MSC naturliga egenskaper och deras roll vid reglering av normal blodbildning och utveckling av blodsjukdomar samt de underliggande mekanismerna.
Försöken som nu utvärderas bygger på kunskap som tagits fram i tidigare försök som visade att mesenkymala stamceller i benmärgen spelar en viktig roll i den normala blodbildningen men även i utvecklingen av akut myeloisk leukemi.
Försöksledaren anger följande syfte med studien ”Projektet syftar till att studera mesenkymala stamceller (MSC) naturliga egenskaper och deras roll vid vävnadsregenerering och reglering av bildandet och blodsjukdomar.”

Antal sökta djur och antal använda djur

Tillståndet omfattade 10 000 djur (möss, 8 olika stammar). I studien användes totalt 2209 djur (enligt tabellen) under punkt 3).

Bedömning av svårhetsgrad

Försöksledaren förslog måttlig svårhetsgrad men den regionala nämnden ändrade till avsevärd svårhetsgrad. Den regionala nämnden har inte angivit några kriterier för utvärderingen i efterhand. Den retrospektiva bedömningen visade att inget djur uppnådde avsevärd svårhetsgrad. Bedömningen gjordes enligt Karolinska Institutets bedömningsmall och riktlinjer/Guideline Nr 9 (Dnr [här uteslutet]). Av det totala antalet djur rapporteras 197 som terminal organ, 883 djur som terminal, 224 djur som ringa svårhet och 905 som måttlig svårhetsgrad.
Inga djur behövdes tas ur försök på grund av uppnådd avbrytningspunkt.

Måluppfyllelse

Försöksledaren anger att målet med studien uppfyllts trots att bara ca en femtedel av det i tillståndet tillåtna antalet djur har använts.
Man har fått mer kunskap om rollen de mesenkymala stamceller i benmärgen har i utvecklingen av leukemi (Cai, et al., Blood, 2022, Dolinska et al., Blood, 2023; Sandhow et al., JEM, 2023). Man har även identifierat ett antal molekyler som uttrycks differentiellt i benmärgs-mesenkymala stamceller hos möss och patienter med leukemi. Resultaten kan komma att leda till nya terapeutiska mål eller prognostiska markörer vid leukemi. Samtidigt konstateras att mer kunskap krävs.
Resultaten har publicerats i fem internationella vetenskapliga tidskrifter.

3R

Man anger att man använt PREPARE i samband med försöken.

Övriga kommentarer

-

Etablerad rapportstandard

Tabell över försöksledarens svar på frågan om en etablerad rapportstandard har använts (PREPARE, ARRIVE, Annan eller Nej).

PREPARE planering

ARRIVE publikation

Annan

Nej

X
Hitta på sidan

Kontakta oss

Centrala djurförsöksetiska nämndens kansli
Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Kontaktformulär

Om webbplatsen

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden prövar överklaganden av beslut som fattats av en regional djurförsöksetisk nämnd och utför utvärderingar i efterhand av djurförsök.