CDFN logotyp, länk till startsidan.

Diarienr. 058-2019

Studier av blodcellsbildning vid hälsa och sjukdom

Diarienummer: 058-2019

Generell information

Syftet med studien var att undersöka blodcellernas beteende under ett tidigt skede av leukemi, samt hur dessa celler reagerar på behandling med vanligt förekommande cytostatika. Målet var att hitta viktiga observationer som kan leda till nya cancerbehandlingar.

För denna forskning användes C57BL6-möss, både med och utan genetiska mutationer. Vissa möss genomgick strålningsbehandling följt av benmärgstransplantation. Leukemi inducerades genom transplantation av cancerceller. Efter transplantationen övervakades mössens hälsotillstånd noggrant för att upptäcka symptom på leukemiutveckling, såsom svullna lymfkörtlar och passivitet, samt genom blodprovstagning. Vissa djur behandlades sedan med klassiska cytostatika för att undersöka blodcellernas beteende under denna experimentella behandling.

Projektet klassificerades av nämnden som avsevärd svårhetsgrad; inga särskilda aspekter angavs för utvärdering i efterhand.

Antal sökta djur och antal använda djur

Totalt 5750 söktes, 1067 djur användes.

Bedömning av svårhetsgrad

Svårhetsgraden för 901 djur rapporterades som ”terminal/organ” och 166 djur rapporterades ha uppnått måttlig svårhetsgrad. Inga djur ansågs ha uppnått avsevärd svårhetsgrad.

Forskargruppen genomförde alla sina försök inom en kort tid efter upptäckt av cancer, innan allvarliga symptom uppstod. Därför rapporteras det att inga djur uppnådde en avsevärd svårhetsgrad.

33 djur uppnådde avbrytningspunkten. Ca 1/3 del av dessa p.g.a. hälsoproblem ej relaterade till experimentsituationen, såsom framfall eller ögondefekter. Övriga se nedanstående punkt ”3R”.

Måluppfyllelse

Forskarna var nöjda med studien och experimenten visade att blodstamceller bevarats trots behandling av leukemi, vilket förklarar kroppens förmåga att snabbt kunna återskapa blodceller efter att leukemin behandlats. De har även sett samma fenomen hos människa och arbetar nu vidare med projektet för att lära sig mer om hur leukemi påverkar den normala blodproduktionen.

Fem vetenskapliga arbeten har publicerats i högt ansedda tidskrifter.

3R

Avbrytningspunkten uppnåddes vid 21 tillfällen under försöket av skäl som var direkt relaterade till experimenten. Samtliga tillfällen uppkom i samband med strålningen och celltransplantation. Mössen uppvisade hudskador som inte läkte samt dåligt allmäntillstånd. Även om en viss dödlighet och en viss hudpåverkan kan förväntas efter strålning har forskarna tidigare enbart sett detta i undantagsfall. Vidare rapporterar forskarna att det ibland uppstod problem flera veckor efter strålning/transplantation. Det visade sig att problematiken var hårt länkad till möss inköpta för en specifik experimentserie (från en extern djurleverantör). En patologisk undersökning visade att flera av dessa djur hade infektioner som härstammade från djurleverantören. För att undvika detta beslutades att öka den egna aveln för att ha bättre kontroll på djurens hälsostatus. Djurleverantören har kontaktats. Dessutom så ändrades rutinerna för strålningen för att minska risken för strålningsskador på djurens hud genom att dela upp stråldosen på två tillfällen.

Övriga kommentarer

Försöksledaren förklarar att de även har en omfattande in vitro verksamhet, vilket förklarar att en stor del av djurförsöken klassades som ”terminal/organ”.

Etablerad rapportstandard

Tabell över försöksledarens svar på frågan om en etablerad rapportstandard har använts (PREPARE, ARRIVE, Annan eller Nej).

PREPARE

planering

ARRIVE

publikation

Annan

Nej
X

Hitta på sidan

Kontakta oss

Centrala djurförsöksetiska nämndens kansli
Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Kontaktformulär

Om webbplatsen

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden prövar överklaganden av beslut som fattats av en regional djurförsöksetisk nämnd och utför utvärderingar i efterhand av djurförsök.