CDFN logotyp, länk till startsidan.

Diarienr. 059-2023

T-cellers betydelse i immunförsvar mot tumörer och infektioner

Diarienummer: 059-2023

Generell information

Vårt immunförsvar skyddar oss från många infektioner och från cancer. Tyvärr kan dock cancer uppkomma genom att cancerceller har fått förmågan att lura/stänga ner immunförsvaret. Vaccin kan skydda oss från infektioner, och immunterapi kan återaktivera immunförsvaret och öka effekten på kroppens egna cancerförsvar. Vi har dock inte vaccin mot alla infektioner och inte heller är alla cancerpatienter hjälpta av immunterapi. Detta forskningsprojekt syftar till att ta fram den grundkunskap som behövs för att utveckla bättre vacciner och immunterapier.

Mer specifikt fokuserar forskningsprojektet på T-celler som är särskilt bra på att ta hand om infektioner och cancer. Alla T-celler har dock inte exakt samma färdigheter och, beroende på sjukdomstyp, kan en viss population av T-celler ha mer passande färdigheter än en annan för att kunna ta hand om sjukdomen. Projektet syftar till att förstå hur kroppen genererar de olika populationerna av T-celler och hur de får sina färdigheter.

Etiken berör experiment på möss av olika stammar, inklusive immundefekta (ex. rag -/-) där vissa djur får injektioner av immunceller som går att följa efter att mössen blivit utsatta för olika typer av virus, bakterier eller cancertumörer (subkutant placerade). Etiken beskriver även benmärgstransplantationsexperiment på strålade möss, samt biopsitagning från exempelvis mjälte.

Projektet klassificerades vara av avsevärd svårhetsgrad eftersom mössens allmäntillstånd riskerar att allvarligt försämras, samt att etiken berör tillfälligt förhöjda nivåer på KI-mallen gällande avbrytningspunkt (>0.4 till >0.8 i stället för >0.3, beroende på infektionstyp som djuren utsetts för).

Uppgifter som enligt beslut av den regionala djurförsöksetiska nämnden ska beaktas vid utvärderingen av djurförsök i efterhand inkluderade vilka avbrytningspunkter som uppnåtts vid olika försök, samt om oral administration med brödbitar eller liknande har kunnat ersätta gavage.

Antal sökta djur och antal använda djur

Tillståndet omfattar 10000 möss; 2308 möss har använts. Alla procedurer som ingick i tillståndet har ej genomförts.

Exempelvis har inte försöken med oral infektion genomförts och därför kunde inte forskarna testa om oral administration med brödbitar har kunnat ersätta gavage.

Bedömning av svårhetsgrad

Av de totalt 2308 möss som användes klassades endast 73 (3%) av djuren som avsevärd svårighetsgrad, 773 (34%) som måttlig, och 1462 (63%) som ringa/terminal/terminal organ.
13 djur uppnådde avbrytningspunkten som förorsakades av att mössen hade fått en tumörstorlek >1cm3.

Måluppfyllelse

Genom att mäta uttrycksnivåerna för kemokinreceptorn CX3CR1 på T-celler från djuren (och från patientmaterial) som användes i studien kunde forskarna upptäckta ett nytt sätt att bestämma T-cellernas egenskaper och förutsäga dess respons/funktion i samband med olika sjukdomstillstånd, samt vid immunterapi.

Resultaten visade även att när T-cellssvaret mättes på detta vis finns direkta korrelationer mellan hur de cellerna svarar i både möss och människor, vilket har en stor translationell betydelse.

Resultaten har publicerats i en ansenlig vetenskaplig tidskrift med hög impaktfaktor.

3R

Inget nytt har framkommit avseende 3R.

Övriga kommentarer

-

Etablerad rapportstandard

Tabell över försöksledarens svar på frågan om en etablerad rapportstandard har använts (PREPARE, ARRIVE, Annan eller Nej).

PREPARE planering

ARRIVE publikation

Annan

Nej
X

Hitta på sidan

Kontakta oss

Centrala djurförsöksetiska nämndens kansli
Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Kontaktformulär

Om webbplatsen

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden prövar överklaganden av beslut som fattats av en regional djurförsöksetisk nämnd och utför utvärderingar i efterhand av djurförsök.