CDFN logotyp, länk till startsidan.

Diarienr. 060-2017

Sepsis (blodförgiftning) med bakterier. Studier av sjukdomsmekanismer och möjliga terapiformer

Diarienummer: 060-2017

Generell information

Sepsis är ett allvarligt sjukdomstillstånd, som traditionellt behandlas med bl.a. antibiotika. Dödligheten vid septisk chock kan vara upp till 40 %. P.g.a. ökande resistens mot antibiotiska preparat behövs nya effektiva behandlingsmetoder. Projektet syftade till att öka kunskapen om, och förståelsen för, förloppet vid sepsis för att kunna identifiera nya och kompletterande behandlingsmetoder, nu med särskilt fokus på dietens, och särskilt olika fettsyrors påverkan på förloppet. Utöver dietens eventuella betydelse för utvecklingen av sepsis studerades även terapeutisk effekt av behandling med immunomodulerande substanser, olika farmaka samt behandling med olika lipidkomponenter. Nämnda behandlingar administrerades via foder, dricksvatten, osmotiska minipumpar eller pellets under huden, alternativt via injektioner.

I tilläggsansökan [här uteslutet] godkändes även tillägg av CPL-modellen för att inducera sepsis. En modell som innebär att djuren sövs, buken öppnas, en tråd knyts runt blindtarmens bas varefter 2 eller flera hål görs i blindtarmens vägg för att därigenom orsaka infektion och sepsis. Även näringstillförsel via gavage efter infektion tillkom i denna ansökan.

Den godkända ansökan inkluderade fler delstudier än vad som genomförts. Djuren har använts i två delstudier, dels dietförsök för att se hur det påverkat immunförsvaret, dels studier av sjukdomsmekanismer i upp till 7 dagar efter infektion.

Antal sökta djur och antal använda djur

Försöksledaren sökte och fick tillstånd att använda totalalt 1 500 djur (möss) i ansökan [här uteslutet] och ytterligare 500 möss i tilläggsansökan [här uteslutet]. Totalt användes 621 djur, varav 270 enligt tillstånd [här uteslutet] och 351 enligt tillstånd [här uteslutet].

Bedömning av svårhetsgrad

Försöksledaren bedömde att försöken skulle klassas som avsevärda, vilket också fastställdes av den regionala djurförsöksetiska nämnden.

Av de 621 använda djuren infekterades 200 med bakterier (S. Aureus). Övriga djur användes i försök med olika dieter varefter de avlivades för in vitro-studier, analys av vävnad mm.

Vid bedömningen i efterhand har samtliga infekterade djur (200 djur) klassats i kategorin avsevärd svårhetsgrad eftersom sepsis är ett svårt sjukdomstillstånd. 221 djur rapporteras ha uppnått måttlig och 200 uppnådde ringa svårhetsgrad.

Infekterade djur kontrollerades var 6-8 timme, dygnet runt, från dag 3, eftersom det var känt att den kritiska fasen inträffar ca 3-4 dagar efter infektion och avbrytningspunkterna kan inträda vid olika tillfällen beroende på behandling.

Av de 200 infekterade djuren avlivades 100 djur p.g.a. uppnådd avbrytningspunkt. De infekterade kontrollmössen hade särskilt hög mortalitet och nästan samtliga av dessa avlivades p.g.a. uppnådd avbrytningspunkt. Djuren avlivades vid totalt 3 poäng, med 1 poäng för vart och ett av följande symptom: avkylning, isolering, torr hud, orörlig trots provokation, piloerektion.

Måluppfyllelse

Försöken har delvis uppnått målet. Försöksledaren rapporterar att de fått intressanta resultat och har en hypotes om hur fler djur kan räddas från sepsis, men att fler studier behövs. De intressanta fynden rör bl.a. fleromättade fettsyrors betydelse för immunförsvaret vid en bakterieinfektion. Dietens fettsammansättning har haft stor betydelse för hur djuren kunnat hantera en infektion. Denna effekt beror, enligt försöksledaren, till stor del beror på påverkan på funktionerna hos neutrofiler och makrofager.

Resultaten är publicerade i vetenskapligt granskade internationella tidskrifter. Delar av resultaten föreligger fortfarande i manusform.

3R

Sepsis är ett komplext sjukdomstillstånd där flera integrerade organsystem påverkas. Forskargruppen studerade specifika delfenomen i cellodling, men för att studera de integrerade processerna krävs användning av djurförsök.

Övriga kommentarer

Den etablerad rapportstandarden Arrive har använts.

Tabell över försöksledarens svar på frågan om en etablerad rapportstandard har använts (PREPARE, ARRIVE, annan eller nej).

PREPARE

planering

ARRIVE

publikation

Annan

Nej


XHitta på sidan

Kontakta oss

Centrala djurförsöksetiska nämndens kansli
Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Kontaktformulär

Om webbplatsen

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden prövar överklaganden av beslut som fattats av en regional djurförsöksetisk nämnd och utför utvärderingar i efterhand av djurförsök.