CDFN logotyp, länk till startsidan.

Diarienr. 061-2023

Effekt av olika p73-varianter på tumörutveckling

Diarienummer: 061-2023

Generell information

En viktig tumörsuppressorgen är p53 och inaktivering av p53 är ett av de vanligaste fenomenen i cancerceller. En släkting till p53 är p73 som kodar för två olika typer av protein, TAp73 och DNp73. TAp73 har liknande funktioner som p53, medan DNp73 har visats motverka både p53 och TAp73. Överuttryck av DNp73 har kopplats samman med sämre prognos och överlevnad hos barn med
lymfom, leukemi, neuroblastom eller medulloblastom, samt även hos patienter med bröst-, lung-, lever-, äggstocks-, eller livmodercancer.
De genomförda försöken baseras på tidigare studier där gruppen utvärderat p73 varianters roll under tumörutveckling, speciellt deras påverkan på tumörangiogenes, d.v.s. hur tumörens blodförsörjning bildas. Man har även visat på att olika p73-varianterna påverkar cellers energiproduktion och hur tumörceller kommunicerar med tumörinfiltrerande immunceller.
Specifikt ville man studera hur balansen mellan TAp73 och DNp73 påverkar normala celler vid själva initieringen till att bli en cancercell med särskild tyngdpunkt på mekanismer som kontrollerar felaktig onkogenaktivering. Dessutom ville man studera hur balansen mellan olika p73 isoformer och p53 påverkar tumörmiljön och tumörers förmåga att styra blodförsörjning och undvika elimination
av immunförsvaret, samt hur tumörceller sprider sig till andra delar av kroppen.

Antal sökta djur och antal använda djur

Tillståndet omfattade totalt 5000 djur (möss), i försöken användes 848 djur.

Bedömning av svårhetsgrad

Både försöksledaren och den regionala nämnde ansåg att det etiska tillståndet i sin helhet skulle klassas i graden avsevärd svårhet då en av de tre experimentgrupperna ansågs kunna komma upp i avsevärd svårhetsgrad. De övriga två grupperna klassades som ringa eller måttlig i ansökan. De tre grupperna hade olika avbrytningskriterier.

Retrospektivt klassades de 848 använda djuren enligt följande:

  • 238 djur Terminal organ
  • 464 djur Terminal
  • 123 djur Måttlig
  • 23 djur Avsevärd

En del av TAp73/PyMT mössen uppnådde avsevärd svårhet medan andra uppnådde måttligt. Enligt försöksledaren var detta för att de 23 djur som uppnådde ”avsevärd” var de som haft en metastaserande tumör. De djur som klassades som måttliga – där studeras endast uppkomst av primärtumör?
Försöksledaren anger att alla djur som har avlats fram men ej använts i försök eller för organ har rapporterats om ”terminal”.

Den regionala nämnden ville ha svar på:

  • Hur djuren påverkas i olika tumörmodeller.
  • Om djuren uppvisande smärtbeteende.
  • Vilka avbrytningskriterier som uppnåddes.
  • Hur många djur som uppnått avbrytningspunkt.

Svaret på den regionala nämndens frågor summerar försöksledaren på följande sätt:
"De djur som har använts för spontan tumörutveckling där vi vill studera metastasering får metastaser i lungorna vilket kan påverka andning, något vi har varit speciellt uppmärksamma på om det skulle hända och är en avbrytningspunkt.
De djur där vi endast studerar primärtumörens utveckling via injektion av tumörceller ortotopiskt i bröstkörteln, de är inte förknippat med smärta eller påverkar djurens beteende."

Försöksledaren anger att inga djur i försök nådde avbrytningspunkten för respektive grupp innan försökets slutpunkt nåddes.

Försöksledaren bifogade BCS-skalan som användes tillsammans med Karolinska utökade bedömningsmall.

Måluppfyllelse

Försöksledaren anger att man uppnått de uppställda målen, man har kunnat visa att p73-isoformer har motsatt effekt på bröstcancertillväxt och på infiltration av immunceller och att de påverkar fysiologisk kärlbildning.
Resultaten har publicerats i två vetenskapliga tidskrifter.

3R

Försöksledaren anger att man eventuellt skall kunna fortsätta en del av studierna i organoidsystem som de utvecklat.
Gruppen använder även avbildningstekniker med markörinmärkta tumörceller som kan följas med ”live imaging” så att men inte behöver avliva djur för att kontrollera om tumörer eventuellt bildas utan kan följa tumörbildning i realtid.
Den regionala nämnden ville minska den tillåtna tumörstorleken från 2 till 1,5 cm3
vilket försöksledaren godtog, men anger att detta inte påverkade deras studier.

Övriga kommentarer

Tre tydligt beskrivna experimentgrupper i det etiska tillståndet.
En tydlig PVS som inte bara är en kopia från texten i tillståndet utan skriven för en bredare allmänhet.

Etablerad rapportstandard

Tabell över försöksledarens svar på frågan om en etablerad rapportstandard har använts (PREPARE, ARRIVE, Annan eller Nej).

PREPARE

planering

ARRIVE

publikation

Annan

Nej
X

Hitta på sidan

Kontakta oss

Centrala djurförsöksetiska nämndens kansli
Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Kontaktformulär

Om webbplatsen

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden prövar överklaganden av beslut som fattats av en regional djurförsöksetisk nämnd och utför utvärderingar i efterhand av djurförsök.