CDFN logotyp, länk till startsidan.

Diarienr. 063-2018

Effekt av load (artificiellt ökad vikt) på hormonsystemet

Diarienummer: 063-2018

Generell information

Denna studie syftar till att undersöka hur möss/råttor reglerar sin kroppsvikt genom att registrera hur tunga de är. Man vill även undersöka hormonsystems reaktion på artificiell viktökning (somatostatin och FGF anges).

Antal sökta djur och antal använda djur

Man hade tillstånd att använda 1000 möss och 600 råttor. I studien användes 996 möss och 161 råttor.

Bedömning av svårhetsgrad

Försöksledaren (FL) och den regionala etiska nämnden hade samma uppfattning om försökens svårighetsgrad. FL anger att de operativa ingreppen, inoperation av viktkapsel s.k. load, sorteras in under ”Avsevärd svårighetsgrad” (600 möss och 161 råttor) och ”Ringa svårighetsgrad” (396 möss som endast använts för avel).

Måluppfyllelse

Målen för forskningen har delvis uppfyllt, men det framgår inte vad som menas med detta. Erhållna resultat har också givit upphov till nya frågor som skall adresseras i framtiden. Tre refereegranskade publikationer anges av FL.

3R

Inga aspekter på 3R principerna redovisas.

Övriga kommentarer

FL anger att <5% av försöksdjuren uppnått avbrytningspunkt och tagits ur försöken. Exempel på orsak till att djur uppnått avbrytningspunkt är framför allt komplikationer efter kirurgiska ingrepp.

Etablerad rapportstandard

Tabell över försöksledarens svar på frågan om en etablerad rapportstandard har använts (PREPARE, ARRIVE, Annan eller Nej).

PREPARE

planering

ARRIVE

publikation

Annan

Nej
X

Hitta på sidan

Kontakta oss

Centrala djurförsöksetiska nämndens kansli
Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Kontaktformulär

Om webbplatsen

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden prövar överklaganden av beslut som fattats av en regional djurförsöksetisk nämnd och utför utvärderingar i efterhand av djurförsök.