CDFN logotyp, länk till startsidan.

Diarienr. 064-2015

Studier av wig-1-genens funktion i konditionell och transgent övertryckande möss

Diarienummer: 064-2015

Generell information

Wig-1 genen är inblandad i human tumörbildning. Det är möjligt att såväl avsaknad av Wig-1 som överuttryck kan bidra till cancerutveckling. Gruppen har tidigare visat på ett samband mellan högt Wig-1-uttryck i cellkärnan och sämre överlevnad i cervixcancer. Vidare verkar också är ett högt uttryck av Wig-1 vara en prognostisk markör för sämre överlevnad i lungcancer.

Syftet med de i tillståndet planerade försöken var att klarlägga funktionen för den p53-reglerade genen Wig-1 (Zmat3) in vivo.

Antal sökta djur och antal använda djur

På första sidan i den etiska ansökan som försöksledaren (FL) skickade in till nämnden anges att man söker för 1000 djur totalt. Nämnden har på första sidan angivit att ansökan ersätts av den ansökan som finns i bilaga 2 i den sökt det för 500 djur. FL anger i utvärderingen att tillståndet skulle omfatta 2500 djur enligt ett tillstånd från [här uteslutet].

Totalt användes 1350 djur enligt tabellen.

Bedömning av svårhetsgrad

Djuren som användes klassades i terminal (1343 st.) eller terminal organ (7 st.) hela tillståndet var klassat som måttlig svårhet.
Anledningen till att försöken skulle utvärderas i efterhand var att den regionala nämnden vill vet hur mössen påverkats av under eller överuttryck av Wig-1.

FL anger att 25-50 möss uppnått avbrytningspunkten, anledningen till detta var bedömning av allmänt uppträdande och utseende och tumörstorlek (maximalt tolererad tumörvolym var 2 cm3). KI skalan användes, både den utökade bedömningsmall för nyopererade möss och den normala bedömningsmall för alla andra möss. Avbrytningspunkten var satt till 0.3 och 0.4 för nyopererade möss. Dessa djur är inte upptagna i tabell under avsevärd svårhetsgrad vilket de borde vara.

Måluppfyllelse

FL anger att man delvis uppnått målen, att man inte nådd alla de uppställda målen berodde på att försöken tog mer tid än beräknat.
Man har dock etablerat en stam med modifierad Wig-1 uttryck som kan inaktiveras genom korsning med möss som har Cre-recombinas vilket gör att man har en plattform för fortsatta försök.
Den fenotypiska delen av studien har inte kunnat genomföras.
Trots det relativt stora antalet djur har man inte data som kunnat publiceras.

3R

CRISPR metoden kan i framtiden användas för att göra önskade genförändringar i mus-oocyter, vilket kan möjliggöra ett lägre antal försöksdjur.

Övriga kommentarer

Den regionala nämnden villkorade tillståndet.
För avbrytningspunkten skulle även BC2 användas eftersom tumörer kan kompensera (maskera) en viktminskning men de genomförda försöken kom inte till den fas där man kunde studerar möss med inaktiverad Wig-1 som skulle kunna resultera i uppkomst av tumörer.

Tabell över försöksledarens svar på frågan om en etablerad rapportstandard har använts (PREPARE, ARRIVE, Annan eller Nej).

PREPARE

planering

ARRIVE

publikation

Annan

Nej
X

Övriga kommenterar från CDFN

FL och dennes post-doc, vilken har utfört försöken, verkar ha haft svårt att förstå hur man gör en retrospektiv bedömning av svårhetsgraden och vad ed olika begreppen svårhetsgrad innebär. FL har klassificerat nästan samtliga djur som terminala (några få som terminal organ). Detta tror CDFN är fel då försöksbeskrivningen i det etiska tillståndet innebär att djuren innan de avlivades används i försöken och därmed borde klassats i alla fall som ringa svårhet men troligen även måttlig som tillståndet vid ansökningstillfället var klassat som.

Det är oklart hur många djur som tillståndet/den gällde, 1000, 500, 1500 eller som FL anger 2500 vilket CDFN inte kunnat finna stöd för i det/de etiska tillstånd som utvärderats. Baserat på att nämnden angivit att den ursprungliga ansökan ersätt av bilaga 2 så är tolkningen att de hade tillstånd att använda 500 djur och i så fall har de använd 850 djur för mycket. Man kan också tolka det som att bil 2 är ett tillägg och därmed hade FL rätt att använda 1500 djur. FL har inte klart kunnat svara på detta utan hävdar att denne hade tillstånd att använda 2500 djur enligt ett tillstånd.

P.g.a. att det finns tillägg och ändringar är det svårt att klart se vad den regionala nämnden faktiskt har beviljat.

Hitta på sidan

Kontakta oss

Centrala djurförsöksetiska nämndens kansli
Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Kontaktformulär

Om webbplatsen

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden prövar överklaganden av beslut som fattats av en regional djurförsöksetisk nämnd och utför utvärderingar i efterhand av djurförsök.