CDFN logotyp, länk till startsidan.

Diarienr. 064-2018

Effekt av load (artificiellt ökad vikt) på nervsystemet

Diarienummer: 064-2018

Generell information

Denna studie syftar till att undersöka hur kroppen reglerar sin kroppsvikt genom att känna hur tung den är. I denna ansökan fokuserar man på att undersöka hur nervsystemet deltar i dessa mekanismer framför allt genom hur vagusnerven och andra perifera nerver är involverade i reglering av kroppsvikt.

Antal sökta djur och antal använda djur

Man hade tillstånd att använda 1000 möss och 600 råttor. I studien användes 1000 möss och 367 råttor.

Bedömning av svårhetsgrad

Försöksledarens (FL) och den regionala etiska nämnden hade samma uppfattning om försökens svårighetsgrad. FL anger att de operativa ingreppen sorteras in under ”Avsevärd svårighetsgrad” (600 möss och 347 råttor), ”Ringa svårighetsgrad” (400 möss som endast använts för avel), och ”Terminal organ” (27 råttor).

Måluppfyllelse

Målen för forskningen har delvis uppfyllts, men det framgår inte vad som menas med detta. Erhållna resultat har också givit upphov till nya frågor som skall adresseras i framtiden. Tre refereegranskade publikationer anges av FL.

3R

Inga aspekter på 3R principerna redovisas.

Övriga kommentarer

FL anger att <5% av försöksdjuren uppnått avbrytningspunkt och tagits ur försöken. Exempel på orsak till att djur uppnått avbrytningspunkt är framför allt komplikationer efter kirurgiska ingrepp.

Etablerad rapportstandard

Tabell över försöksledarens svar på frågan om en etablerad rapportstandard har använts (PREPARE, ARRIVE, Annan eller Nej).

PREPARE

planering

ARRIVE

publikation

Annan

Nej
X

Hitta på sidan

Kontakta oss

Centrala djurförsöksetiska nämndens kansli
Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Kontaktformulär

Om webbplatsen

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden prövar överklaganden av beslut som fattats av en regional djurförsöksetisk nämnd och utför utvärderingar i efterhand av djurförsök.