CDFN logotyp, länk till startsidan.

Diarienr. 066-2018

Studier av orsaken till utveckling av immunbristsjukdomar

Diarienummer: 066-2018

Generell information

Studien syftade till att öka kunskapen om de mekanismer som ligger bakom utveckling av immunbristsjukdomar hos barn med målet att även finna nya effektiva behandlingsmetoder. För ändamålet användes genetisk modifierade möss för att särskilt kunna studera både förändringar i immunsvar, cellstrukturer och signalvägar i samband med olika provokationer. Projektet innehöll flera olika åtgärder som t.ex. strålning, injektion av immunceller, immunisering, induktion av tumörsjukdom och olika behandlingsstrategier. Det djurförsöksetiska godkännandet medgav även användning av modeller för induktion av både hudinflammation och systemisk infektion (bakterier/svamp), vilka klassificerades som avsevärd svårhetsgrad. Dessa inflammations-, respektive infektionsmodeller kom inte att användas, vilket gör att studien endast nådde måttlig svårhetsgrad. Av godkännandet framgår att utvärdering i efterhand ska göras avseende ”Hur många djur som uppnådde avbrytningspunkten, samt hur många djur som gick till försöken”. Försöksledaren (FL) anger att 20 djur nådde avbrytningspunkten (0,6 enligt KI-modellen) i samband med användning av en ny strålningskälla. Efter justering av stråldosen sågs inte längre strålningseffekter som orsakade uppnådd avbrytningspunkt. Beträffande antalet använda djur så utnyttjades 6945 av 20000 möjliga.

Antal sökta djur och antal använda djur

Det djurförsöksetiska godkännandet medgav användning av 20000 möss, av vilka 6945 kom att användas.

Bedömning av svårhetsgrad

FL:s bedömning att studien var av avsevärd svårhetsgrad fastställdes av den djurförsöksetiska nämnden. De delmoment som bedömdes vara av avsevärd svårhetsgrad genomfördes inte. FL bedömer att 330 möss nådde måttlig, 2984 ringa och 2198 terminal svårhetsgrad medan 1433 möss användes för organuttag (terminal organ).

Måluppfyllelse

Studien har bidragit till ökad kunskap om mekanismerna som orsakar utveckling av immunbristsjukdomar, vilket, enligt FL, i sin tur påverkat kliniska strategier vid behandling av allvarlig immunbristsjukdom. De gjorda upptäckterna har resulterat i fyra vetenskapliga artiklar.

3R

Enligt FL har inga förändringar, av de i det djurförsöksetiska godkännandet angivna modellerna, gjorts som ligger i linje med 3R-konceptet under försöket.

Övriga kommentarer

-

Etablerad rapportstandard

Tabell över försöksledarens svar på frågan om en etablerad rapportstandard har använts (PREPARE, ARRIVE, Annan eller Nej).

PREPARE

planering

ARRIVE

publikation

Annan

Nej
X

Hitta på sidan

Kontakta oss

Centrala djurförsöksetiska nämndens kansli
Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Kontaktformulär

Om webbplatsen

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden prövar överklaganden av beslut som fattats av en regional djurförsöksetisk nämnd och utför utvärderingar i efterhand av djurförsök.