CDFN logotyp, länk till startsidan.

Diarienr. 068-2018

Mechanisms of Candida albicans infection

Diarienummer: 068-2018

Generell information

Syftet med dessa djurförsök är att studera infektioner av Candida albicans i en musmodell med fokus på de tidiga händelseförloppen vid en infektion. De ville ta reda på vilka virulensfaktorer hos pathogenen som är relevanta för infektionsförloppet.
För att studera de tidiga händelseförloppen vid en C. albicans infektion används tvåfoton-mikroskopi. Tvåfoton-mikroskopi möjliggör avbilning av C.albicans i levande vävnad och focus kommer att vara njuren.
C. albicans är en kommensal jästsvamp, d.v.s. den kan hitta näring i substanser som finns i värdens inre eller yttre miljö, utan att etablera en nära koppling till värden (i motsats till parasit, eller vid symbios). Men ibland kan de bli patogena. Jästcellerna skickar ut hyfer, som lokalt penetrerar slemhinnan, vilket orsakar irritation och nedbrytning av vävnaderna. C. albicans är mycket vanligt förekommande i munnen, mag-tarmkanalen, genitalia, m.m., utan att ge några besvär. Under vissa omständigheter, t.ex. nedsatt immunförsvar, HIV, efter antibiotikabehandling kan man få en kraftig överväxt av svampen, som ibland kan gå igenom slemhinnan och sprida sig genom kärlsystemet.
I detta projekt har man i huvudsak studerat infektionsprocessen efter att C. albicans injicerats i en svansven på möss. Man kunde visualisera och följa hur svampen koloniserade ytliga strukturer i njuren och identifiera virulensfaktorer som är viktiga för denna process. Candida-stammar som inte kan bryta ner aminosyran prolin förlorar sin virulens och infekterade djur blir mindre sjuka. Som mest följdes djuren i 20 dagar efter att svampen injicerats.

Antal sökta djur och antal använda djur

Projektledaren ansökte om, och fick tillstånd att använda 2225 möss. Av dessa användes 229.

Bedömning av svårhetsgrad

I den djurförsöksetiska ansökan bedömdes att djuren som mest kunde utsättas för ett måttligt lidande. Den regionala nämnden bedömde att de djur som var mest utsatta riskerade att utsättas för avsevärt lidande. Vid den retrospektiva bedömningen klassades 100 försök som avsevärd svårhetsgrad. Det var framförallt de infekterade djuren som följdes upp till 20 dagar efter injektionen av C. albicans. Orsaken till att dessa klassades så högt var att 60% uppnådde de avbrytningskriterierna. Kriterierna var 20 procent viktminskning, eller >0,7 poäng enligt Karolinska Institutets mall, respektive 0.5 poäng på kvällen.

Av de 229 använda mössen klassificerade man retrospektivt 99 som terminal, 11 som ringa, 19 som måttlig och 100 som avsevärd svårhetsgrad.

Måluppfyllelse

Även om inte alla studier, som fanns med i den ursprungliga ansökan, kunde genomföras fick man fram att svampens förmåga att bryta ned aminosyran prolin är av stor betydelse för dess virulens i denna modell.

Resultaten kommer att användas för att utveckla strategier för att förebygga eller bota Candida-infektioner.
Resultaten har publicerats i en välrenomerad peer review-granskad internationell tidskrift.

Ett viktigt delprojekt i denna undersökning var att ta fram överlevnadskurvor för djur injicerade med både vildtyp och genetiskt förändrade stammar av C. albicans. För att slippa använda döden som slutpunkt i dessa studier fastställde man tre surrogat-slutpunkter. Djuren avlivades om:

  • Viktminskningen blev 20% eller mer
  • De uppnådde >0,7 p
  • De uppnådde >= 0,5 p på kvällen

3R

Silao FGS, Jiang T, Bereczky-Veress B, Kühbacher A, Ryman K, Uwamohoro N, et al. (2023) Proline catabolism is a key factor facilitating Candida albicans pathogenicity. PLoS Pathog 19(11): e1011677.

Övriga kommentarer

Silao FGS, Jiang T, Bereczky-Veress B, Kühbacher A, Ryman K, Uwamohoro N, et al. (2023) Proline catabolism is a key factor facilitating Candida albicans pathogenicity. PLoS Pathog 19(11): e1011677.

Etablerad rapportstandard

Tabell över försöksledarens svar på frågan om en etablerad rapportstandard har använts (PREPARE, ARRIVE, Annan eller Nej).

PREPARE planering

ARRIVE publikation

Annan

Nej


XHitta på sidan

Kontakta oss

Centrala djurförsöksetiska nämndens kansli
Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Kontaktformulär

Om webbplatsen

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden prövar överklaganden av beslut som fattats av en regional djurförsöksetisk nämnd och utför utvärderingar i efterhand av djurförsök.