CDFN logotyp, länk till startsidan.

Diarienr. 070-2018

Studier av molekylära mekanismer som styr uppkomsten av tumörsjukdomar samt utveckling av nya behandlingsmetoder

Diarienummer: 070-2018

Generell information

Studien omfattar undersökning av olika former av cancer som malignt melanom och neuronala tumörer hos barn. Mekanismer som styr uppkomst av tumörer och målinriktad behandling studeras i olika musstammar. Melanomceller injiceras och tumörtillväxt och metastasering studeras. Även en musstam med spontan uppkomst av melanom studeras. Behandling består av småmolekyler och antikroppar som studerats in vitro. För att studera neuroblastom och medulloblastom injiceras reprogrammerade celler från patienter som injiceras i binjuren respektive lillhjärnan på möss. Med kemoluminiscencekamera kan tumörtillväxten följas i realtid och metastaser upptäckas. Även tumörbitar från patienter och etablerade tumörcellinjer transplanteras till binjure och lillhjärna på möss. Avsikt är att injicera celler i musembryon in utero för att kunna modellera det som sker hos patienter.

Antal sökta djur och antal använda djur

Tillståndet omfattade totalt 5150 möss. Totalt användes 713 djur.

Bedömning av svårhetsgrad

Försöksledaren och etiska nämnden bedömde försöket som av avsevärd svårhetsgrad. Av de använda djuren var det 49 djur som retrospektivt klassades som terminal svårhet, 79 som ringa svårhetsgrad, 137 måttlig svårhet och 448 som avsevärd svårhetsgrad. Totalt uppnådde 13 möss avbrytningspunkten 0.4 (enligt KI skalan) i >24h p.g.a. nedsatt allmäntillstånd eller tumörstorlek.

Måluppfyllelse

Försöksledaren anser att målet med studien uppfylldes och en artikel har publicerats. Man anger att man har etablerat nya modeller för medulloblastom, neuroblastom samt melanom studier och man har upptäckt nya mekanismer som påverkar tumörutveckling. Man har även kunnat testa ut nya läkemedelsbehandlingar.

3R

Modellen för medulloblastom har förbättrats genom att 2-5 dagar gamla möss injiceras genom skallbenet. Tidigare användes vuxna möss i vilka skallbenet måste borras före injektion. Ingreppet går snabbare och inga stygn behövs. En annan refinement och reduction är att tumörutvecklingen kan följas med live imaging och därmed begränsa antalet djur som måste avlivas för att fastställ om tumörer har bildats.

Övriga kommentarer

Det är svårt att utläsa vilka modeller som har använts av alla som ingick i tillståndet. <20% av alla djur har använts, vilket berodde på att ingen avel bedrivits.

Etablerad rapportstandard

Tabell över försöksledarens svar på frågan om en etablerad rapportstandard (PREPARE, ARRIVE, annan eller nej).

PREPARE planering

ARRIVE publikation

Annan

Nej
X

Hitta på sidan

Kontakta oss

Centrala djurförsöksetiska nämndens kansli
Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Kontaktformulär

Om webbplatsen

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden prövar överklaganden av beslut som fattats av en regional djurförsöksetisk nämnd och utför utvärderingar i efterhand av djurförsök.