CDFN logotyp, länk till startsidan.

Diarienr. 071-2021

Zebrafisk som modell för mycobacterium avium infektion

Diarienummer: 071-2021

Generell information

Mycobacterium avium ingår i en större sammansatt grupp som innehåller ett flertal stammar av M. avium, där också Mycobacterium intracellulare och Mycobacterium paraintracellulare ingår. Dessa bakterier orsakar Mycobacterium avium-intracellulare infections, även kallat Mycobacterium avium complex infections hos människor, speciellt personer med nedsatt immunförsvar.

Stammar från denna grupp har även satts i samband med lymfadenit hos barn och AIDS.

Målet för detta pilotprojekt var att undersöka om zebrafiskar kan användas som djurmodell för att studera de mekanismer genom vilka Mycobacterium avium interagerar med värdens immunsystem.

Antal sökta djur och antal använda djur

Tillståndet omfattade 1000 djur (zebrafisk), av dessa användes 320. Samtliga använda djur av vildtyp (AB).

De uppsatta avbrytningskriterierna har inte uppnåtts av något djur.

Bedömning av svårhetsgrad

Försöksledaren klassade försöken i sin ansökan i graden ringa svårhet, den regionala nämnden ändrade detta till måttlig svårhet.

Under försöket dog 23 djur, försöksledaren skriver att det normalt finns en förväntad dödlighet på mellan 10 och 30% och att detta inte kunde kopplas till behandlingen i experimentet och att detta därför inte påverkade den retrospektiva bedömningen som blev måttlig svårhet för samtliga använda djur.

Nämnden anger att utvärdering i efterhand skall göras på grund av att detta är ett pilotförsök, inga andra kriterier anges.

Måluppfyllelse

På frågan om valet av djurart/stam var den mest optimala för försöken skriver försöksledaren att zebrafisk var en lämplig djurart för att undersöka om de kan användas som djurmodell för att studera de mekanismer genom vilka patogena icke-tuberkulösa mykobakterier interagerar med värdens immunsystem. Idag används möss för denna typ av studier och skulle man kunna visa att zebrafisk kan användas istället är de enligt försöksledaren i linje med 3R.
Försöken gjordes enbart i zebrafisk av vildtyp (AB) och försöksledaren anger att man därför inte vet om en annan genetisk stam skulle givit ett annat svar.

Försöksledaren anger att det inte var optimalt att de bakterier som användes i studien inte hade odlats på plats och därmed inte kunde användas direkt utan att de transporterats till KI.

Målet med pilotstudien har bara delvis uppfyllts. Detta beror enligt försöksledaren på att bakterierna som användes inte vara optimala då de inte odlats på plats. För att optimera bakterierna bör de dock uttrycka en markör för antibiotikaresistens eller GFP för att lättare kunna identifieras i embryon. I det etiska tillståndet står det dock att man skall använda zebrafisk som utrycker fluorescerande proteiner men det verkar man inte gjort då man bara anger att man använt en AB stam.

Zebrafiskembryon anses dock vara en bra modell för att studera infektioner med Mykobakterium avium.

Pilotförsöket utfördes som uppdragsforskning och det går därför inte att veta hur resultaten kommer att användas.

3R

Försöksledarna anger att en lokal odling av bakterierna som skulle göra att de kan användas under sin optimala tillväxtfas skulle kunna leda till att man skulle kunna minska antalet djur som används.

Det går för närvarande inte att studera det primära immunsystemet i ex-vivo system.

Inget övrigt som skulle vara relevant ur ett 3R perspektiv lyfts fram.

Övriga kommentarer

Eftersom pilotförsöket utfördes av en core facilitet för zebrafisk som uppdragsforskning åt en extern part och det är oklart om en publicering av resultaten kommer att göras går det inte att avgöra om ARRIVE har eller kommer att användas vid publicering, däremot skulle man kunna förvänta sig att en core facilitet använder sig av PREPERE för planering och genomförande av studier, speciellt vid uppdragsforskning.

Tabell över försöksledarens svar på frågan om en etablerad rapportstandard har använts (PREPARE, ARRIVE, Annan eller Nej).

PREPARE

planering

ARRIVE

publikation

Annan

Nej

Hitta på sidan

Kontakta oss

Centrala djurförsöksetiska nämndens kansli
Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Kontaktformulär

Om webbplatsen

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden prövar överklaganden av beslut som fattats av en regional djurförsöksetisk nämnd och utför utvärderingar i efterhand av djurförsök.