CDFN logotyp, länk till startsidan.

Diarienr. 077-2018

Genetisk reglering, patogenes och behandling vid experimentell traumatisk hjärnskada

Diarienummer: 077-2018

Generell information

I samband med trauma på det centrala nervsystemet orsakas inflammation och oxidativ stress som ytterligare skadar närliggande nervceller samt det viktiga myelinskiktet kring nervcellerna som gör att de förlorar sin funktion. Denna myelinnedbrytande process är även en viktig mekanism i flertalet svåra nervsjukdomar, exempelvis multipel skleros som idag är en obotlig sjukdom.
Syftet med det aktuella projektet var att lära sig mer om dessa inflammatoriska processer i hjärnan efter skada, och förstå de olika cellernas roller under skadeförloppet och läkningsförloppet. För att kunna utveckla nya behandlingar är det även av betydelse att veta om de olika inblandade immuncellerna kommer ifrån benmärgen eller om de rekryteras lokalt runt skadeområdet. Ytterligare ett syfte med studien är att verifiera om proteinet GSTA4 (glutathione S-transferase alpha 4) har en nervskyddande effekt efter skada och om det kan stimulera nytillverkning av myelin in vivo. Detta skulle potentiellt kunna bidra till att begränsa skadorna vid sjukdomar som Multipel skleros.
Ändringsansökan omfattar utöver ovan nämnda frågeställningar även strålning och benmärgstransplantation, samt nedbrytning av myelinskiktet kring nervceller (demyelinisering) via Lysolecithin-injektion i hjärnan med syftet att förstå inflammatoriska och regenerativa processer i hjärnan efter skada. Förhoppningen var att potentiellt kunna bidra till att begränsa skadorna vid t.ex. sjukdomar som Multipel skleros.
Den ursprungliga djuretiken ansågs vara av måttlig svårhetsgrad (operativt ingrepp med hjärnskada samt upprepad behandling), men ändringsansökan medförde att svårhetsgraden ändrades till avsevärd svårhet eftersom djuren även utsattes för strålning och benmärgstransplantation, samt en högre avbrytningspunkt (0,8 med 0,4 på vikt enligt KI’s bedömningsmall) i och med en tillåten viktminskning upp till 19%. Utvärdering i efterhand efterfrågades av den regionala etiknämnden med avseende på vilka avbrytningspunkter som varit aktuella under försöket.

Antal sökta djur och antal använda djur

1000 st sökta; 553 använda.

Bedömning av svårhetsgrad

Av de 553 använda djuren uppger forskaren att 100 djur klassades som avsevärd svårhetsgrad då de utsattes för strålning och benmärgstransplantation. 90 djur genomgick stereotaxi och klassades som måttlig svårhetsgrad. Övriga var terminal/organ. Försöksledaren uppger att inga djur nådde avbrytningspunkten.

Måluppfyllelse

Tilläggen av dessa försök bidrog väsentligt till forskningsstudien och erhållna resultat möjliggjorde publikation i en välrenommerad internationell tidskrift. Denna artikel summerar resultaten att Gsta4 proteinet är en positiv regulator av oligodendrycytdifferentiering, samt att det bidrar till en ökad nybildningen av myelin efter skada i nämnda råttmodell.

3R

Inget nytt avseende 3R har framkommit.

Övriga kommentarer

-

Etablerad rapportstandard

Tabell över försöksledarens svar på frågan om en etablerad rapportstandard har använts (PREPARE, ARRIVE, Annan eller Nej).

PREPARE

planering

ARRIVE

publikation

Annan

Nej
X

Hitta på sidan

Kontakta oss

Centrala djurförsöksetiska nämndens kansli
Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Kontaktformulär

Om webbplatsen

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden prövar överklaganden av beslut som fattats av en regional djurförsöksetisk nämnd och utför utvärderingar i efterhand av djurförsök.