CDFN logotyp, länk till startsidan.

Diarienr. 078-2018

Inplantering av ”hollow-fibers” i gris och kanin

Diarienummer: 078-2018

Generell information

Denna uppdragsstudie syftar till att undersöka hur olika läkemedelkandidater påverkar cancerceller. I avsikt att extrapolera resultaten till människa används ”icke-gnagare”, i detta fallet kanin. Detta eftersom gnagare, såsom mus, uttrycker enzymer som bryter ner de aktuella läkemedelskandidaterna. Så kallade hollow fibrer innehållande cancerceller placeras subkutant på ryggsidan och läkemedelskandidater tillförs intravenöst under max 14 dagar, i första hand via öronvenen. Om substanserna är lokalirriterande så användes infusion i centralven (v jugularis) via infusionskateter. Kaninerna hålls normalt i grupp men om inoperation av infartsport för central infusion krävs så ensamhålls de postoperativt i max 10 dagar. Hollow fibrerna är 1-2 mm i diameter och upp till 7 cm långa. De innesluter cancercellerna så att dessa inte metastaserar eller angrips av immunförsvaret.

Tillståndet omfattar originalansökan plus ett tillägg och klassificerades med avsevärd svårhetsgrad. Den regionala nämnden begär att utvärdering i efterhand ska ske med avseende på djurens påverkan vid det stora antalet injektioner och blodprovstagningar.

Antal sökta djur och antal använda djur

Tillståndet (grundansökan + tillägget) omfattar 200 kaniner och 100 grisar. 14 kaniner användes.

Bedömning av svårhetsgrad

Försöksledaren har i retrospekt bedömt att samtliga ingående kaniner har utsatts för lidande av måttlig svårhetsgrad. Kaninerna har inplanterats med hollow fibrer och därefter exponerats för enbart en läkemedelsdos. De visade inga tecken på nedsatt allmäntillstånd och hade en stabil viktkurva under hela studien. Sålunda kan man inte på ett fullgott sätt besvara den aspekt som den regionala nämnden önskade få utvärderad.

Inga djur uppnådde avbrytningspunkten.

Måluppfyllelse

Försöksledaren bedömer att syftet med försöket har uppfyllts.

Huruvida en läkemedelskandidat kunde motverka celltillväxt av CCRF-CEM-FRP (human acute lymphoblastic leukemia) testades. Resultaten varierade stort och ingen nämnvärd effekt kunde påvisas. Kunden valde att inte fortsätta studien.

3R

Inget nytt avseende 3R har framkommit.

Övriga kommentarer

Etablerad rapportstandard

Tabell över försöksledarens svar på frågan om en etablerad rapportstandard har använts (PREPARE, ARRIVE, Annan eller Nej).

PREPARE

planering

ARRIVE

publikation

Annan

Nej

X
Hitta på sidan

Kontakta oss

Centrala djurförsöksetiska nämndens kansli
Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Kontaktformulär

Om webbplatsen

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden prövar överklaganden av beslut som fattats av en regional djurförsöksetisk nämnd och utför utvärderingar i efterhand av djurförsök.