CDFN logotyp, länk till startsidan.

Diarienr. 081-2013

Utvärdering av biomaterial-och stamcellsbaserade strategier för behandling av hjärtinfarkt/hjärtgeneration

Diarienummer: 081-2013

Sökord

-

Anledning till utvärdering i efterhand Klassad som avsevärd svårhetsgrad.

_

Syftet med studien

Syftet med studien var att utveckla biomaterial som kan stödja och stimulera hjärtregeneration. De olika biomaterialen skulle utvärderas i en väletablerad hjärtinfarktsmodell i möss och råttor.

Har djurförsöken uppnått sina syften?

Nej, projektet genomfördes inte.

Vilket lidande har djuren orsakats?

Icke relevant.

Vilka djurarter har använts?

Möss.

Hur många djur har använts?

6.

Vilken faktisk svårhetsgrad har djurförsöken haft?

Terminal.

Vilka åtgärder kan bidra till ersättning, begränsning och förfining av djurförsöken?

Icke relevant.

Andra uppgifter som enligt beslut av den regionala djurförsöksetiska nämnden ska beaktas vid utvärderingen?

Lärdomar som framkommit vid utvärdering i efterhand

Då projektet inte genomfördes kan man inte dra några lärdomar ej heller göra en fullvärdig utvärdering.

(Forskaren flyttade utomlands efter att projektet startat. Endast 6 möss användes i en första studie och endast för att ta vävnader. Dessa djur klassades som terminala.)

Hitta på sidan

Kontakta oss

Centrala djurförsöksetiska nämndens kansli
Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Kontaktformulär

Om webbplatsen

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden prövar överklaganden av beslut som fattats av en regional djurförsöksetisk nämnd och utför utvärderingar i efterhand av djurförsök.