CDFN logotyp, länk till startsidan.

Diarienr. 081-2018

Test av nya antimykotiska medel som attackera virulens

Diarienummer: 081-2018

Generell information

För många patogena svampar, t.ex. Candida albicans krävs en radikal förändring i morfologi och levnadssätt för att en infektion ska gå från att vara benign till att bli invasiv. Patogenen måste växla från att växa som enskilda celler som förökas genom delning, till en fullständigt annorlunda morfologisk form, där de utvecklar långa förgreningar, så kallade hyfer. Dessa hyfer penetrerar vävnadsbarriärer och möjliggör därigenom tillväxt djupt in i vävnader, vilket leder till inflammation och svårbehandlade infektioner.
Försöksledaren beskriver syftet på följande sätt:
”Detta projekt syftar till att testa och vidareutveckla preparat som angriper denna förmåga att byta levnadssätt, för att därmed förhindra en övergång från en benign morfologisk form till en invasiv form. Våra substanser har gett goda resultat in vitro vad gäller blockering av den morfologiska förändringen hos C. albicans. Substansernas verkan behöver nu fastställas in vivo. Studiens mål är därför att genomföra inledande in vivo försök där verkan av våra substanser testas i djur som infekterats med C. albicans, såväl som på icke infekterade kontroller. Studien syftar även till att undersöka hur våra preparat påverkar dissemination och invasivitet av svamparna, samt undersöka hur våra preparat verkar på djur med nedsatt immunförsvar. Studien är en pilotstudie för att testa effekten av nya substanser i djurmodell och har följaktligen tre huvudsakliga mål:

  1. Studera överlevnad i djur som behandlas med våra substanser
  2. Undersöka invasivitet av C. albicans vid behandling med våra substanser.
  3. Studera effekten av våra substanser i möss med nedsatt immunförsvar.”

Antal sökta djur och antal använda djur

Man hade tillstånd att använda 627 djur men endast 297 möss användes i projektet.

Bedömning av svårhetsgrad

Ansökan klassades som avsevärd svårhet men retrospektivt klassade försöksledaren (FL) studien som måttlig.

Måluppfyllelse

FL anser att målet med projektet delvis uppnåtts. Eftersom syftet med försöken var att testa nya antifungala medel som identifierades vid screening för substanser som kan blockera övergånget från jäst- till hyftillväxt. Substanserna var därmed icke-svampdödande utan påverkade virulensen istället. Målet var att ta fram nya antisvamp-läkemedel som har mindre toxiska biverkningar i patienten. Tyvärr, fanns ingen större effekt av substanserna i modellen för systemisk kandidos. Därför har man bara delvis genomfört syfte 2 (invasivitet) och inte alls syfte 3 (modell med nedsatt immunförsvar) och inkluderade färre djur än som var ansökt för.

3R

Man har utvecklat och förfinat modellen. Man övervakade temperatur och vikt av djuren och använde även blodanalysverktyg för att bedöma tillståndet av mössen mer detaljerat. Försöksledaren beskriver: ”Vi övervakade temperatur och vikt av möss och vi använde även blodanalysverktyg för att bedöma tillstånd av möss i högre detalj. Blodanalys ger bara kunskap i efterhand, men med dessa värden får man bättre grepp om infektionsförloppet. Med hjälp av vikt och temperaturmätning tillsammans med kontroll av allmäntillstånd kan man bedöma mössens hälsa väldigt noggrant.”
FL tycker att med frekvent övervakning av djuren kan vi minska påverkan av djuren och svårhetsgraden kan bedömas som måttlig istället för avsevärd.

Övriga kommentarer

-

Etablerad rapportstandard

Tabell över försöksledarens svar på frågan om en etablerad rapportstandard har använts (PREPARE, ARRIVE, Annan eller Nej).

PREPARE planering

ARRIVE publikation

Annan

Nej
X

Hitta på sidan

Kontakta oss

Centrala djurförsöksetiska nämndens kansli
Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Kontaktformulär

Om webbplatsen

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden prövar överklaganden av beslut som fattats av en regional djurförsöksetisk nämnd och utför utvärderingar i efterhand av djurförsök.