CDFN logotyp, länk till startsidan.

Diarienr. 082-2018

Diabetes och syrgasbrist i njuren, undersökning av mitokondrieeffektivitet i gnagare

Diarienummer: 082-2018

Generell information

Typ-1-diabetes är en livslång sjukdom som ofta leder till allvarliga följdsjukdomar. Njurskador är vanligt förkommande och leder ofta till högt blodtryck, nedsatt funktion och slutligen njursvikt. Även om man känner till ett flertal orsaker som bidrar till detta är allt inte klarlagt. Denna studie syftar till att undersöka betydelsen av syrgasbrist i njuren och även studera njurcellernas mitokondrieeffektivitet.

Antal sökta djur och antal använda djur

Man ansökte om 1690 råttor och 3380 möss. Totalt användes 182 råttor och 30 möss i studien. Anledningen till det låga antalet djur som använts var att man sökte för ett stort antal för att täcka upp för allt som kanske inte skulle fungera. Det visade sig att den första hypotesen stämde rörande sjukdomsmekanismen och då fick man resultat med detta antal. Försöksledarens (FL) anger att det nog var en blandning av ren tur samt att man hade gjort förarbetet så grundligt som det bara gick då man gått igenom litteraturen och tidigare erfarenheter.

Bedömning av svårhetsgrad

Den regionala nämnden klassade projektet som avsevärd svårhet medan FL klassade projektet som måttlig.
Retrospektivt blev utfallet terminal organ 12, terminal 10, ringa 30 och måttlig svårhet 64. Inga djur klassades som avsevärd.
Avbrytningspunkten var satt som 0,3 enligt UU:s utökade mall. Inget djur nådde denna avbrytningspunkt och därmed togs inget djur ur studien.

Måluppfyllelse

FL har uppnått syftet med studien. Resultaten har visat att en förändrad mitokondriefunktion spelar en påtaglig roll för uppkomsten av tidiga förändringar i njurfunktionen vid typ-1-diabetes.
Resultaten förlägger i manuskriptform och kommer att skickas.

3R

Inget nytt har rapporterats rörande 3R.

Övriga kommentarer

Regionala nämndens beslut innehöll två villkor:

  1. Redovisa hur många djur som togs ur studien efter uppnådd avbrytningspunkt. FL uppger att inget djur togs ur studien, alltså inget djur uppnådde avbrytningspunkten.

Enligt det andra villkoret skulle FL fylla i de bedömningsmallar som fanns lokalt. Detta är utfört och har även redovisats till CDFN.
PREPARE har använts vid planering av projektet.

Etablerad rapportstandard

Tabell över försöksledarens svar på frågan om en etablerad rapportstandard har använts (PREPARE, ARRIVE, Annan eller Nej).

PREPARE planering

ARRIVE publikation

Annan

Nej

X
Hitta på sidan

Kontakta oss

Centrala djurförsöksetiska nämndens kansli
Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Kontaktformulär

Om webbplatsen

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden prövar överklaganden av beslut som fattats av en regional djurförsöksetisk nämnd och utför utvärderingar i efterhand av djurförsök.