CDFN logotyp, länk till startsidan.

Diarienr. 083-2018

Utvärdering av olika fångstredskap för levandefångst av vilda djur

Diarienummer: 083-2018

Generell information

Fällor som ska användas för levandefångst av vilda djur måste typgodkännas av Naturvårdsverket innan de får säljas. Tillverkaren/leverantören ansöker om typgodkännande hos Naturvårdsverket. Detta regleras av Naturvårdsverkets föreskrifter om typgodkännande av fångstredskap NFS 2013:13. (https://www.naturvardsverket.se/4ac492/globalassets/nfs/2013/nfs-2013-13.pdf).

Syftet med försöket är att utvärdera fångstredskap för Naturvårdsverkets räkning. Redskapen testas praktiskt för att dokumentera funktion och påverkan på de djur som skall fångas. Resultaten ligger till grund för beslutet om en fälla skall godkännas eller ej. Detta beslut tas i samråd med Statens Jordbruksverk.

När ett djur fångas i en fälla aktiveras en videokamera och man bedömer hur stressat djuret blir utifrån en analys av djurets beteende i fällan. När fällan ska vittjas avlivas djuret och skickas till patologisk analys där man letar efter skador som har uppkommit i samband med fällfångsten.

Antal sökta djur och antal använda djur

Tabell över nsökta/använda djurarter och hur många individer av varje djurart som ansökts/använts.

Djurart

Antal sökta

Antal använda

Råtta

42


Räv

75

1

Mink

75


Vildsvin

25


Kanin

50


Iller

25


Mård

50

1

Vessla

25


Mus

25

5

Totalt

392

7

Bedömning av svårhetsgrad

Bedömningen av svårhetsgraden utgår bland annat ifrån en poängskala fastlagt i föreskriften (sid 11, 12 i NFS 2013:13).
Testet avbryts om det överskrider maxpoäng för att nå godkänt för klass C.

Måluppfyllelse

Resultaten används för att Naturvårdsverket tillsammans med Jordbruksverket ska kunna tillstyrka eller avslå ansökan för godkännande av nya fångstredskap med kunskaper som baseras på resultaten i fält. Uppstår allvarliga skador enligt NFS 2013:13, avslås ansökan.

En populärvetenskaplig artikel har publicerats i Svensk veterinärtidning där man föreslår att levandefångst av mus bör undvikas och att man istället skall använda godkända slagfällor.

3R

De fem första djuren avlivades efter tre timmar i fällan, medan de återstående 15 individerna avlivades efter verkliga förhållanden.

Musfällor för levandefångst bör inte användas, även om de vittjas inom fem timmar. Istället skall godkända slagfällor (dödande fällor) användas. Om man ändå använder levandefällor för mus måste dessa vittjas oftare än var 5:e timme och utformas så att svansen inte skadas när fångstredskapet slår igen vid fångst.

Man avstår ifrån att genomföra verkliga om ansökningar inkommer om godkännande för likande fällkonstruktioner som redan testats. I dessa fall kan resultat och slutsatser från tidigare försök användas så att användningen av nya djur kan undvikas.

Övriga kommentarer

Enligt föreskrifterna får inte en fälla modifieras av försökspersonalen för att förbättra djurvälfärden. Men fångstredskapen (fällorna) som testas skulle i många fall kunna modifieras till det bättre om de fick modifiera fällorna under försökets gång. En önskan av förändring av föreskrifterna på denna punkt har framförts.

Etablerad rapportstandard

Tabell över försöksledarens svar på frågan om en etablerad rapportstandard har använts (PREPARE, ARRIVE, Annan eller Nej).

PREPARE

planering

ARRIVE

publikation

Annan

Nej
X

Hitta på sidan

Kontakta oss

Centrala djurförsöksetiska nämndens kansli
Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Kontaktformulär

Om webbplatsen

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden prövar överklaganden av beslut som fattats av en regional djurförsöksetisk nämnd och utför utvärderingar i efterhand av djurförsök.