CDFN logotyp, länk till startsidan.

Diarienr. 084-2018

Avel av möss som saknar genen för UCP-2 samt undersökning och reglering av densamma vid utveckling av njurskador i möss

Diarienummer: 084-2018

Generell information

Diabetes är en sjukdom som bl.a. leder till njurskador och hypertoni. Orsakerna till detta är endast delvis klarlagt. Denna studie undersöker vilken inblandning "uncoupling protein 2" har för uppkomsten av njurskada.

Antal sökta djur och antal använda djur

Man ansökte om 3000 djur varav 1373 skulle användas i försök, resten i avel.
285 djur användes i denna studie.

Bedömning av svårhetsgrad

FL bedömde 22 djur som terminal organ, 165 terminal och 98 med måttlig svårhetsgrad. De 98 djuren implanterades med minipump därav bedömningen måttlig. Inget djur uppnådde avsevärd svårhet och ej heller avbrytningspunkten.

Måluppfyllelse

FL anger att målet med studien har uppnåtts. Försöket visar att detta specifika protein har en avgörande roll för den förändrade energimetabolismen i den diabetiska njuren, och därmed har en stor inblandning i mekanismen för njurskador vid diabetes.
Resultaten föreligger som manuskript och kommer att publiceras i den refereegranskade vetenskapliga tidskriften Diabetes.

3R

Inget nytt har framkommit under projektet.

Övriga kommentarer

Regionala nämnden begär i sitt beslut att givna bedömningsmallar ska ifyllas och beaktas vid utvärderingen.
I denna studie har inga djur gjorts diabetiska vilket innebär att bedömningsmallarna inte användes.

Etablerad rapportstandard

Tabell över försöksledarens svar på frågan om en etablerad rapportstandard har använts (PREPARE, ARRIVE, Annan eller Nej).

PREPARE planering

ARRIVE publikation

Annan

Nej

X
Hitta på sidan

Kontakta oss

Centrala djurförsöksetiska nämndens kansli
Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Kontaktformulär

Om webbplatsen

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden prövar överklaganden av beslut som fattats av en regional djurförsöksetisk nämnd och utför utvärderingar i efterhand av djurförsök.