CDFN logotyp, länk till startsidan.

Diarienr. 085-2018

Studier av immunceller i lymfan

Diarienummer: 085-2018

Generell information

Försöksledaren (FL) vill studera immunceller som vid vaccinering och infektion via lymfkärl lämnar tarmen för att transporteras till lymfknutor eller vidare för att nå blodbanan via ductus thoracicus. Detta görs genom att med mikrokirurgisk teknik implantera en kateter för att samla upp lymfvätskan från det största lymfkärlet innan det töms tillbaka i blodet via två stora vener. Med denna metod är det möjligt att studera immunceller som lämnar det lymfatiska systemet vid vaccinering eller infektion. Syftet med försöket är att specifikt studera mötet mellan de immunceller, som lämnar tarmen efter en vaccinering eller vid en infektion, och de celler som ger upphov till det immunologiska minne som skyddar vid återkommande infektioner.

Antal sökta djur och antal använda djur

Totalt söktes om 1250 djur varav 853 djur användes i försök. Inga djur uppnådde avsevärd svårhetsgrad (se nedan).

Bedömning av svårhetsgrad

FL och djurförsöksetiska nämnden bedömde att försöket skulle klassas som avsevärd svårhetsgrad p.g.a. återkommande åtgärder som klassades som måttlig svårhetsgrad. Under 2018-2023 utfördes dock inga operativa ingrepp för att kanylera djuren utan blod och organ samlades in före eller efter vaccination för analys. Inte i något fall har den uppsatta avbrytningspunkten behövts tillämpas.

Måluppfyllelse

FL uppger att försökets syfte har uppfyllts. En publikation redovisas.

3R

FL uppger att studier av intakta djur är nödvändigt för att studera de komplexa samband som omfattas av studien. Inga förslag på 3R förbättringar i denna ansökan anges av FL. Däremot nämner FL att kanyleringstekniken hade förfinats i tidigare arbeten.

Övriga kommentarer

-

Etablerad rapportstandard

Tabell över försöksledarens svar på frågan om en etablerad rapportstandard har använts (PREPARE, ARRIVE, Annan eller Nej).

PREPARE planering

ARRIVE publikation

Annan

Nej
X

Hitta på sidan

Kontakta oss

Centrala djurförsöksetiska nämndens kansli
Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Kontaktformulär

Om webbplatsen

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden prövar överklaganden av beslut som fattats av en regional djurförsöksetisk nämnd och utför utvärderingar i efterhand av djurförsök.