CDFN logotyp, länk till startsidan.

Diarienr. 088-2018

Autonoma nervsystemets betydelse för utvecklande av hjärtkärlsjuldom - kan autonoma nervsystemet påverka skada efter hjärtinfarkt?

Diarienummer: 088-2018

Generell information

Hjärtinfarkt är en vanlig dödsorsak och, även om patienten överlever så ger det ofta upphov till komplikationer såsom hjärtsvikt och nedsatt livskvalitet. Ett flertal riskfaktorer såsom fetma, stress och rökning är kända. Vilken roll det autonoma nervsystemet (ANS) spelar för utvecklingen av hjärtinfarkt är ännu ej helt klarlagt. Aktuellt projekt syftar till att utreda om ANS, framför allt parasympatikus, påverkar inflammatoriska processer i samband med hjärtinfarkt och död av hjärtmuskelceller samt att identifiera nya behandlingsstrategier för att minska hjärtinfarktens utbredning.
Hjärtinfarktmodeller, antingen akut (i narkos följt av avlivning) eller kronisk (sjukdomsförloppet följs efter uppvaknande) applicerades på råtta och mus. Farmakologisk förbehandling med receptoragonister respektive -antagonister.
Projektet bedömdes vara av avsevärd svårhetsgrad eftersom djurens välbefinnande och allmäntillstånd riskerade allvarlig försämring. Inga särskilda aspekter angavs för utvärdering i efterhand.

Antal sökta djur och antal använda djur

Tillståndet omfattade 5000 möss och 3000 råttor; 84 möss och 124 råttor användes.

Bedömning av svårhetsgrad

Inget djur uppnådde avsevärd svårhetsgrad. 52 möss och 64 råttor genomgick kronisk hjärtinfarktmodell vilket, i retrospektiv, bedömdes vara av måttlig svårhetsgrad. Övriga djur klassificerades såsom terminal eller terminal/organ. Dessa avlivades för uttag av organ, majoriteten av dem i samband med akut hjärtinfarkt.
Inget djur uppnådde avbrytningspunkten.

Måluppfyllelse

Försöksledaren anser att projektets mål delvis har uppnåtts. Expression av en nikotinreceptor, som visat sig vara av betydelse för utvecklingen av ateroskleros via immunmodulering, har visat ett intressant mönster.
Farmakologisk behandling riktad mot denna nikotinreceptor gav en anti-inflammatorisk effekt men inte någon effekt på hjärtfunktion eller på hjärtinfarktens utbredning. Detta bedöms, trots negativa resultat, vara viktig information rörande denna receptors långsiktiga effekter.
Data är under sammanställning och en artikel förbereds för publicering.

3R

Inget nytt avseende 3R har framkommit.

Övriga kommentarer

Initialt uppvisades en hög mortalitet (upp till 50%) i samband med operation av möss. Denna förbättrades efter samarbete med annan forskargrupp med större erfarenhet av de aktuella hjärtinfarktmodellerna.
Bristande tid för både försöksledare och medarbetare gjorde att projektet inte kunde genomföras i planerad omfattning.

Etablerad rapportstandard

Tabell över försöksledarens svar på frågan om en etablerad rapportstandard har använts (PREPARE, ARRIVE, Annan eller Nej).

PREPARE planering

ARRIVE publikation

Annan

Nej


XHitta på sidan

Kontakta oss

Centrala djurförsöksetiska nämndens kansli
Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Kontaktformulär

Om webbplatsen

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden prövar överklaganden av beslut som fattats av en regional djurförsöksetisk nämnd och utför utvärderingar i efterhand av djurförsök.