CDFN logotyp, länk till startsidan.

Diarienr. 089-2018

Molekylära mekanismer för metabola sjukdomar

Diarienummer: 089-2018

Generell information

Forskningens inriktning var att kartlägga de molekylära mekanismerna som ligger bakom uppkomsten av insulinresistens, d.v.s. när det cirkulerande insulinet inte längre fungerar normalt i kroppen. Studierna undersöker även ansamling av fett i levern, så kallad NAFLD. NAFLD är en av de vanligaste formerna av kronisk leversjukdom och är relaterat till fetma, genetik, insulinresistens och typ 2-diabetes. Fettansamlingen i levern kan leda till en förändrad metabolism vilket medför en ökad risk för hjärt-och kärlsjukdomar, leversvikt och levercancer. Djurmodellen som användes i studien baserades på genetiskt modifierade möss, och en stor del av djuren som ingår i tillståndet representerade avelsdjur där genotypning (öronbiopsi) skedde på samtliga djur. Djur med rätt genotyp fick sedan olika typer av foder, exempelvis fettrik kost, och fick sedan genomgå en rad olika metabola tester. En del av djuren fick även en intraperitoneal dos dietylnitrosamin för att inducera hepatocellular carcinoma.
Den regionala nämnden klassificerade projektet till avsevärd svårhetsgrad eftersom det förväntades orsaka att vissa djur skulle uppleva flera perioder av måttligt lidande; inga särskilda aspekter angavs för utvärdering i efterhand.

Antal sökta djur och antal använda djur

Det fanns tillstånd att använda 2000 möss i studien, 1490 av dessa användes.

Bedömning av svårhetsgrad

300 djur (20%) ansågs ha utsatts för ringa svårighetsgrad och 1094 (73.5%) för måttlig. 96 djur (6.5%) ansågs ha uppnått avsevärd svårhetsgrad eftersom de har genomgått en kombination av både cancerinducering och metabola tester (upprepade blodprovstagningar samt glukos- och insulintoleranstest). Av dessa 96 djur så utvecklade alla djur levertumörer, men detta verkade inte påverka djuren nämnvärt och de uppvisade inga tecken på ett nedsatt allmäntillstånd eller kroppsviktsminskning.
16 djur uppnådde avbrytningspunkten och togs ut ur studien. Dessa möss var avelsmöss och uppvisade ett nedsatt allmäntillstånd, så som ruggig päls, oförmåga att röra sig och onormal kroppsställning, vilket troligtvis berodde på hög ålder, och var därför förväntat.

Måluppfyllelse

Försöken har uppfyllt målen som var satta, forskarna har kunnat visa att proteinet STK25 är inblandat i diabetisk njursjukdom samt levercancer. De har även kunnat visa att proteinet MST3 är ett potentiellt mål för behandling av fettlever. Dessutom visade det sig att proteinet TAOK3 inte har några metabola effekter in vivo till skillnad från studier utförda på celler. Dessa resultat har bidragit till en ökad förståelse för de bakomliggande molekylära mekanismer som leder till olika metabola sjukdomar, och hur nya behandlingsalternativ skulle kunna utvecklas för olika metabola sjukdomar.
Fyra vetenskapliga artiklar har publicerats utifrån denna etik.

3R

Enligt forskarna så hade eventuellt så kallade ”organoider” eller andra heterogena cellodlingssystem kunnat ersätta vissa delar av djurförsöken. Dock är oftast flera olika organ drabbade vid metabola sjukdomar vilket gör försöksdjur värdefulla och nödvändiga för att verkligen förstå de komplexa system som påverkas i sjukdomsförloppen.

Övriga kommentarer

-

Etablerad rapportstandard

Tabell över försöksledarens svar på frågan om en etablerad rapportstandard har använts (PREPARE, ARRIVE, Annan eller Nej).

PREPARE

planering

ARRIVE

publikation

Annan

Nej


XHitta på sidan

Kontakta oss

Centrala djurförsöksetiska nämndens kansli
Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Kontaktformulär

Om webbplatsen

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden prövar överklaganden av beslut som fattats av en regional djurförsöksetisk nämnd och utför utvärderingar i efterhand av djurförsök.