CDFN logotyp, länk till startsidan.

Diarienr. 140-2015

Motivationella och dopaminmedierade mekanismer för motorisk inlärning

Diarienummer: 140-2015

Sökord

Dopamine, motivation, motor learning, vestibular, acoustic

Anledning till utvärdering i efterhand

Detta var en ordinarie ansökan där sökande angav måttlig svårhetsgrad men nämnden klassade tillståndet som avsevärd svårhet. Den regionala nämnden har inte angivit skäl för detta eller vad de anser skall utvärderas.

Syfte med studien

Att studera hur dopaminsystemet påverkar motorisk inlärning och upprätthållandet av motoriska beteenden och hur dopaminsignalering och motorisk inlärning påverkas av sensoriska stimuli av olika kvaliteter {ex akustiskt brus, stokastisk vestibulär stimulering}. Studera hur andra signalsystem med motivationspåverkan och som interagerar med dopaminsystemet påverkar motorisk inlärning och förmåga. Studien har relevans för flera sjukdomar som påverkar motorik och inlärning (t.ex. ADHD och Parkinsons sjukdom) men även beroendesjukdomar.

Har djurförsöken uppnått sina syften?

Ja, delvis. Delar av de försök som det etiska godkännandet omfattade har inte varit aktuella att genomföra.

Resultaten har inte publicerats men det finns tre i manuskript och två där datainsamling fortgår.

Vilket lidande har djuren orsakats?

Försöksledaren (FL) anger att inget djur uppnådde avsevärd svårhetsgrad.

Vilka djurarter har använts?

Råtta, Wistar SHR, totalt söktes tillstånd för 400 djur.

Hur många djur har använts?

400.

Vilken faktisk svårhetsgrad har djurförsöken haft?

Tabell över antalet djur som använts under svårhetsgraderna Terminal, Ringa, Måttlig och Avsevärd.

Svårhetsgrad

Antal

Terminal

0

Ringa

150

Måttlig

250

Avsevärd

0

Totalt

400

Vilka åtgärder kan bidra till ersättning, begränsning och förfining av djurförsöken?

Små förbättringar kan kanske uppnås, men denna typ av beteendeförsök som bygger på djurens frivilliga beteende, är förenade med stor variabilitet i utfallsvariabler och förutsätter rimligt stora undersökta populationer.

Anledningen till att försökens svårhetsgrad bedömts som avsevärd är att ett antal möjliga åtgärder per djur var listade som i sig dock endast hade ringa till måttlig svårighetsgrad. En del av dessa åtgärder blev inte aktuella att genomföra under projektet. Tidigare erfarenheter från FL är att det inte har varit ett problem att kombinera de föreslagna åtgärderna och därför sattes svårhetsgraden till måttlig i ansökan, vilket också blev utfallet.

Andra uppgifter som enligt beslut av den regionala djurförsöksetiska nämnden ska beaktas vid utvärderingen?

-

Lärdomar som framkommit vid utvärdering i efterhand

Den regionala nämnden graderade ansökan till avsevärd pga. upprepade interventioner med djuren. FL uppger att inga djur uppnådde graden avsevärd svårhetsgrad.

FL anger antalet djur till 400 och att 150 uppnådde ringa svårhet och 250 måttlig svårhet.

FL klassade sin ansökan som måttlig svårhetsgrad medan nämnden klassade hela tillståndet som avsevärt. Sedan skall FL själv klassa varje enskilt djur och kommer fram till måttligt som mest dvs. den klassning FL föreslagit.

Hitta på sidan

Kontakta oss

Centrala djurförsöksetiska nämndens kansli
Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Kontaktformulär

Om webbplatsen

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden prövar överklaganden av beslut som fattats av en regional djurförsöksetisk nämnd och utför utvärderingar i efterhand av djurförsök.