CDFN logotyp, länk till startsidan.

Diarienr. 816-2020

Höga nivåer av manligt könshormon med eller utan fetma hos gravida möss/råttor -orsak och behandling

Diarienummer: 816-2020

Generell information

Syftet med studierna är mycket brett, försöksledaren önskar dels att studera patogenesen till polycystiskt ovariesyndrom (PCOS) samt utveckla nya behandlingsmetoder för sjukdomen.
PCOS är den vanligaste hormonella och metabola störningen hos kvinnor i fertil ålder. Vid PCOS ses ägglossningsrubbningar, graviditetskomplikationer, infertilitet, överskott av androgener, övervikt, fetma och preklinisk diabetes. Även psykiatriska problem som depression och oro förekommer.
Döttrar till mammor med PCOS utvecklar ofta syndromet men PCOS kan inte förklaras enbart av genetiska orsaker.

Man ville bland annat studera hur androgener och fetma påverkade moderkakans funktion och avkommans utveckling. Ett mycket stort antal fysiologiska och beteendetester har beskrivits i ansökan.

Ett syfte som beskrivs i tillståndet var att i möss och råttor studera hur exponering av androgener under graviditet med eller utan diet-inducerad fetma påverkar moderkakans funktion, fostrets utveckling samt hon och hanavkommors utveckling av reproduktiv- och metabolfunktion samt beteende.

Man ville också studera om och i vilken grad, fysisk träning och elektroakupunktur kan mildra symtomen skulle undersökas och de bakomliggande mekanismerna för den eventuella effekten.
I den ursprungliga ansökan anger den regionala nämnden att ansökan skall utvärderas med avseende på:

 1. Ev komplikationer vid dräktighet eller förlossning för djur exponerade för hormoner
 2. Djurens situation vid Forced swim test och Tail suspension test
 3. Skäl för avbrytande av försök för enskilda möss och råttor

I ändringsansökan anger den regionala nämnden att ansökan skall utvärderas med avseende på:

 1. Samma punkter som ovan
 2. Hur stort antal och hur stor andel djur som visat smärtbeteende efter hyaluronidasinjektion samt efter elektroporation

Antal sökta djur och antal använda djur

Tillståndet omfattar 19 000 möss och 5 000 råttor varav 2661 möss användes, inga råttor användes.

Bedömning av svårhetsgrad

Den regionala nämnden klassade hela tillståndet som avsevärd svårhetsgrad på grund av kombinationen av procedurer.

Av de totalt 2661 möss som användes klassades 65 terminal, 1045 måttlig, 1551 avsevärd svårhetsgrad.

Försöksledaren uppger att hon under två år 2017 och 2018 felaktigt retroaktivt klassat försök som avsevärd då djuren inte genomgått flera undersökningar i samma försök och att dessa djur inte därför uppnådde avsevärd graden avsevärd svårhet. Försöksledaren har därefter klassat många av försöken i graden måttlig svårhetsgrad i den retroaktiva bedömningen.

Avbrytningspunkten har uppnåtts vid ett fåtal tillfällen, tandmissbildning som leder till svårighet att äta och vid ett tillfälle var det ett svårläkt sår var orsaken till avbrytningen.

Måluppfyllelse

Försöksledaren anser att målen som sattes upp har uppfyllts och 7 artiklar har publicerats i vetenskapliga internationella tidskrifter.

En av de publicerade studierna är en sammanställning av data från olika hälsodataregister som visar att döttrar till mammor som drabbats av (PCOS) löpte en 78% ökad risk att drabbas psykologiska problem.

I de övriga publikationerna har man studerat olika mekanismer för PCOS både hos honor och deras avkomma.
Man har visat att en överaktivitet av det sympatiska nervsystemet i äggstockarna kan kopplas ihop med reproduktionsstörningar och metabola förändringar som är kopplade till PCOS.
Man har även påvisat trans-generationella effekter hos avkommor (honor) till mödrar med PCOS och identifierar möjliga kandidatgener för förutsägelse av en PCOS-fenotyp i framtida generationer.
Man har även kunna göra kopplingar mellan en vanlig reglerande mekanism för katekolaminmetabolism i moderkakan och fostrets lever från djur exponerade för dietinducerad fetma hos modern.

Försöksledaren anger att framtida uppföljande studier kommer att fokuseras på orsakseffekter och huruvida hjärtdysfunktion överförs mellan generationer.
Mekanismerna för hur ett överskott av ovarial nervtillväxtfaktor försämrar embryonal utveckling och orsakar reproduktiv och metabolisk dysfunktion hos vuxna honmöss samt studera hur sympatisk aktivering, kan påverka beteendet.

3R

In vitro system för fettvävnad, muskel och endometrium har satts upp som komplement till in vivo studierna.

I övrigt inga åtgärder med bäring på 3R.

Övriga kommentarer

Försöksledarens svar på frågorna som den regionala försöksdjursetiska nämnden ville ha svar på i utvärderingen i efterhand:

 1. Ev. komplikationer vid dräktighet eller förlossning för djur exponerade för hormoner:
  Försöksledaren anger att man har observerat att avkommorna för nedsatt fertilitet när mössen exponerats för DHT.
 2. Djurens situation vid Forced swim test och Tail suspension test:
  Försöksledaren anger att man inte genomfört denna typ av tester, bara EPM och open field tester.
 3. Skäl för avbrytande av försök för enskilda möss och råttor:
  Försöksledaren anger att problem handläggs i samråd med veterinär. Djurens hälsostatus kontrolleras regelbundet och de följer KI:s bedömningsmall för att bedöma mössens välmående. Brytpunkten är 0.4 enligt KI:s mall på ett enskilt kriterium och musen avlivas direkt om den uppnår detta.
 4. Hur stort antal och hur stor andel djur som visat smärtbeteende efter hyaluronidasinjektion samt efter elektroporation:
  Försöksledaren anger att man inte gjort några injektioner med hyaluronidas eller gjort elektroporation.

Etablerad rapportstandard

Tabell över försöksledarens svar på frågan om en etablerad rapportstandard har använts (PREPARE, ARRIVE, Annan eller Nej).

PREPARE

planering

ARRIVE

publikation

Annan

Nej

X

XHitta på sidan

Kontakta oss

Centrala djurförsöksetiska nämndens kansli
Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Kontaktformulär

Om webbplatsen

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden prövar överklaganden av beslut som fattats av en regional djurförsöksetisk nämnd och utför utvärderingar i efterhand av djurförsök.