CDFN logotyp, länk till startsidan.

Diarienr. 038-2024

Yrkanden m.m.

Stockholms djurförsöksetiska nämnd (den regionala nämnden) beslutade den 29 februari 2024 att godkänna försöket [här uteslutet] ur etisk synpunkt. Som villkor för försöket angavs följande.

  1. Åtgärder/tekniker/metoder (inklusive märkningsmetod, blodprovstagning och avlivningsmetod) får endast användas som finns i andra godkända tillstånd på SU.
  2. Intradermala injektioner bör undvikas, ämnen som injiceras ska inte vara inflammationsframkallande och volymen får inte överskrida 20u1 per injektion.
  3. Orbital blödning får endast ske vid avlivning.
  4. Utvecklingsförsök ska följa 15-17 kap, L150 och veterinära rekommendationer samt avbrytas om något djur uppvisar något tecken på negativ påverkan/beteende/lidande (psykiskt eller fysiskt) eller om det är tydligt att standardförhållandet/det tidigare alternativet föredras av samma art/stam.

Vidare angav den regionala nämnden också ett antal rekommendationer gällande försökets utförande.
Försöksledaren yrkar att djurförsöket ska gälla utan villkor och utan rekommendationer. Försöksledaren anmärker också på den regionala nämndens handläggning och för fram bl.a. följande.

Villkor 1

Syftet med ansökan är utbildning och färdighetsträning i de mest förekommande teknikerna vid djurexperimentell forskning. ECF (Experimental Core Facility) arbetar kontinuerligt med förbättring och förfining av tekniker och procedurer i enlighet med gällande 3R-principer. Målet är att utbilda personal och forskare, att möta existerande behov och att jobba förebyggande för framtida behov i verksamheten. Träningen avser färdigheter i nya tekniker eller förbättringar av metoder som är beskrivet i den etiska ansökan. Villkor 1 förhindrar detta förebyggande arbete och motarbetar att personalen utbildas i procedurer som kan komma att användas av nya forskargrupper.

Villkor 2

ECF måste kunna träna på och lära ut intradermala injektioner vid förfrågan. Att djuren inte ska utsättas för onödigt lidande prioriteras alltid och ECF arbetar alltid efter interna riktlinjer. Volymnivåer enligt Stockholms universitets riktlinjer följs alltid. Även rekommendationer från publicerad forskning¹ följs i detta avseende. Inducering av inflammationsframkallande ämnen har aldrig varit aktuellt, vilket framgår av ansökan.

Villkor 3

Orbital blodprovstagning sker alltid under narkos. Om detta utförs korrekt så innebär det inte mer lidande än en alternativ blodprovstagning. Träning måste kunna utföras på sövda djur, vilka får vakna upp under övervakning i vissa fall, vilket är nödvändigt för att kunna bedöma färdigheten i tekniken. Träning på praktiska moment sker om möjligt på avlivande djur eller på dummy-dockor. Orbital blodprovstagning kommer aldrig att ske på vakna djur. Endast enstaka djur kommer tillåtas att vakna ur narkosen. Ett djur som sövts och som därefter tillåts återfå medvetandet kommer att ges tillsyn under uppvaknandet samt ytterligare efter några timmar. Djur som uppnår avbrytningspunkten avlivas.

Villkor 4

I försöket ska strukturella förändringar i djurmiljön utvärderas. Med djurmiljön avses alla faktorer som djuren erfar i sin vardag på djuravdelningen. Åtgärderna innebär inga direkta försöksåtgärder av invasiv art utan enbart generella miljöfaktorer. Som exempel kan bland annat nämnas - men inte inskränkas till -utvärdering av ett nytt foder, spåntyp, berikningsmaterial, ljuscykel, vattenkvalitet, rumstemperatur m.m. Det behövs också ges möjlighet att ta prover som innebär en enbart icke-invasiv provtagning, t.ex. spontankastad urin, faecesprov, saliv med t.ex. swab, vägning - sådant som kan erhållas enbart när man kortvarigt lyfter upp djuren utan andra ingrepp. Avbrytningspunkten är beskriven i ansökan och om ett djur tillåts vakna, efter samråd med veterinär, är avbrytningspunkt satt till >0.3 på KI-mallen. Det har även förtydligats att avbrytningspunkten är 0,4 på KI-mallen för alla djur och procedurer inom ansökan.

Rekommendationer och den regionala nämndens handläggning

Den regionala nämndens rekommendationer tillkom utan förklaring eller motivering. Inte heller har den regionala nämnden, efter korrespondens, lämnat något förtydligande gällande rekommendationernas utformning. Eftersom den regionala nämnden inte har kommit med ett förtydligande bör samtliga rekommendationer tas bort från beslutet.
Vidare framför försöksledaren sitt missnöje rörande den regionala nämndens hantering av ansökan och antyder att handläggningsprocessen inte varit förenlig med gällande bestämmelser. Försöksledaren bifogar också ett antal frågor rörande nämndens handläggning, beslut om bordläggning och korrespondens.

Skälen för beslutet

Djurförsök får endast utföras under förutsättning att verksamheten utformas så att djuren inte utsätts för större lidande än vad som är absolut nödvändigt. Den som ska använda djur i ett djurförsök ska ha ett godkännande från etisk synpunkt av en regional djurförsöksetisk nämnd, innan användningen påbörjas. Detta framgår av 7 kap. 1 och 9 §§djurskyddslagen (2018:1192).
Ett beslut får överklagas av den som beslutet angår, om det har gått den sökande emot. Detta framgår av 42 § förvaltningslagen (2017:900).

CDFN:s Bedömning

Rekommendationer och den regionala nämndens handläggning

De rekommendationer som den regionala nämnden har meddelat är inte bindande och således inte något som måste följas i försöket. Rekommendationerna kan därmed inte överklagas. CDFN är inte tillsynsmyndighet och kan därför inte pröva eller uttala sig om den regionala nämndens handläggning av ärendet. Dessa delar av överklagandet ska därmed avvisas.

Villkoren för försöket

Utbildning av personal är en väsentlig aspekt av förfining av procedurer och metoder samt utveckling inom 3R. Enligt den etiska ansökan är syftet med försöket att utbilda personal i aktuella åtgärder, procedurer och metoder som efterfrågas och/eller kan förväntas efterfrågas av Stockholm universitets forskare. Målet är att förfina och förbättra procedurerna samt djurhållningen och således, i enlighet med rådande 3R-principer, minska djurens lidande under försök. Försöksledaren anger också i ansökan att de följer Stockholm universitets och det lokala djurskyddsorganets riktlinjer. Utbildning ska även betraktas ur ett långsiktigt perspektiv och bör, som försöksledaren beskriver, användas för att möta både nuvarande och framtida behov. Alla procedurer inom djurförsök kräver emellertid ett etiskt godkännande. Villkor 1 behöver därför förtydligas så att det framgår att de procedurer och metoder som får användas finns beskrivna i den etiska ansökan som ligger till grund för det nu aktuella djurförsöket. Procedurer och metoder som inte är godkända kan inte användas.

När det gäller orbital blödning anser försöksledaren att det är nödvändigt att vissa djur måste få vakna upp under övervakning för att färdigheten i tekniken ska kunna bedömas. Det saknas dock en närmare beskrivning av varför detta är nödvändigt. Det torde också vara mycket ovanligt att djur får vakna upp efter ett sådant ingrepp. CDFN bedömer därför att lidandet för djuren överstiger nyttan med försöket och avslår överklagandet i den del det avser villkor 3.

Beträffande villkor 2 framgår det av den etiska ansökan att djuren enbart kommer att doseras med vatten, koksalt, vehikel (bärarsubstans), gel eller steril injektionslösning beroende på administreringsväg. Eftersom inflammationsframkallande medel inte kommer att användas och de volymnivåer som redogörs för i ansökan understiger de som angivits i villkoret är villkoret överflödigt och ska därför upphävas.

Föreskrifterna i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om försöksdjur (SVJFS 2019:9), Saknr L150 ska tillämpas av den som utför djurförsök om undantag från bestämmelserna inte har medgetts. Med beaktande av att det inte har ansökts om något undantag för försöket anser CDFN att villkor 4 inte behövs och därför ska upphävas.

Detta beslut får inte överklagas.

Ulrika Melin

Detta beslut har fattats av Ulrika Melin, vice ordförande, [här uteslutet].


Diel, K-H. et al. 2001. A good practice guide to the administration of substances and removal of blood, including routes and volumes. Journal of applied toxicology. 21, 15-23.

Hitta på sidan

Kontakta oss

Centrala djurförsöksetiska nämndens kansli
Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Kontaktformulär

Om webbplatsen

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden prövar överklaganden av beslut som fattats av en regional djurförsöksetisk nämnd och utför utvärderingar i efterhand av djurförsök.