CDFN logotyp, länk till startsidan.

Diarienr. 078-2021

Yrkanden m.m.

A.A., försöksledare, använder djur i djurförsök med stöd av ett etiskt godkännande som Stockholms djurförsöksetiska nämnd meddelade i sitt ärende med dnr [här uteslutet]. På ansökan av försöksledaren beslutade samma nämnd att ändra godkännandet den 5 november 2020 (dnr [här uteslutet]). Försöksledaren ansökte den 15 april 2021 om ytterligare ändring av det befintliga etiska godkännandet. Stockholms djurförsöksetiska nämnd beslutade den 23 juni 2021 att bifalla ansökan. Nämnden beslutade vidare att förena godkännandet med bl.a. villkoret ”Svansklipp får inte upprepas på ett enskilt djur”. Försöksledaren har nu överklagat Stockholms djurförsöksetiska nämnds beslut från den 23 juni 2021 till Centrala djurförsöksetiska nämnden (CDFN).

Försöksledaren yrkar att CDFN ska undanröja villkoret ”Svansklipp får inte upprepas på ett enskilt djur”. Försöksledarens begär även att CDFN ska förtydliga om de villkor som angivits i den regionala nämndens beslut ska gälla även för djur och procedurer i det underliggande tillståndet. Försöksledaren framför att han önskar detta förtydligande oavsett utgång i överklagandet.

Försöksledaren framför att prickning av svansven medför ett större lidande för djuren under perioder då flera blodprov måste tas inom 3 timmar. Upprepad prickning av svansven medför risk för hematom vilket resulterar i både smärta för djuret samt svårigheter med blodtappningen. Klippning av svanstippen och att sedan skrapa bort sårskorpan medför, enligt försöksledaren, inte samma risker samtidigt som det skulle resultera i ett mindre smärtsamt ingrepp på djuren. Vidare framför försöksledaren att klippningen/skrapningen av svanstippen kommer att hållas till ett minimum och inte riskera att orsaka neural skada på svansen.

Skälen för beslutet

Djurförsök får endast utföras under förutsättning att verksamheten utformas så att djuren inte utsätts för större lidande än vad som är absolut nödvändigt. Detta framgår av 7 kap. 1 § djurskyddslagen (2018:1192).

Punktering av svansven med kanyl är en vanligt förekommande metod för blodprov på mus och råtta. Upprepad punktering av svansven under kort tid medför emellertid risk för hematom i svansen, vilket i sig försvårar vidare provtagning och medför smärta för djuret. Blodprovstagning genom svansklipp följt av ett borttagande av sårskorpan har därför påvisats som mer effektivt och skonsamt för djuren i försök där upprepad provtagning sker med täta intervaller¹. CDFN har dessutom tidigare i ett annat ärende bedömt att metoden i fråga för tagning av blodprov är förenlig med djurskyddslagens bestämmelser om försökdjur².

CDFN instämmer i försöksledarens uppfattning att klippning av svanstippen med efterföljande borttagning av sårskorpan medför ett mindre ingrepp på djuren. Det meddelade godkännandet ska därför ändras på så sätt att villkoret ”Svansklipp får inte upprepas på ett enskilt djur” undanröjs.

Försöksledarens begäran att CDFN ska förtydliga hur övriga villkor ska tolkas och gälla i förhållande till befintligt etiskt godkännande kan inte prövas av CDFN inom ramen för detta ärende.


Detta beslut får inte överklagas


Signerat: Mattias Almqvist, Ordförande

 

¹ Bazare J., Leamons M.L., Young J.F., Sampling Methods for Pharmacokinetic Studies in the Mouse, Journal of Pharmacological Methods. 5, 99-120. 1981.

² CDFN:s beslut 2014-05-15, dnr 8-2014, se CDFN:s hemsida

Hitta på sidan

Kontakta oss

Centrala djurförsöksetiska nämndens kansli
Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Kontaktformulär

Om webbplatsen

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden prövar överklaganden av beslut som fattats av en regional djurförsöksetisk nämnd och utför utvärderingar i efterhand av djurförsök.