CDFN logotyp, länk till startsidan.

Diarienr. 078-2022

Yrkanden m.m.

Stockholms djurförsöksetiska nämnd beslutade den 14 juli 2022 att godkänna försöket [här uteslutet]. Försökets svårhetsgrad bedömdes som avsevärd och ansökan godkändes med bl.a. följande villkor. Försöket ska avbrytas omedelbart vid 0,4¹ på andning (villkor 8) och miljöberikning med olika bomaterial ska ges i tillräcklig omfattning, motsvarande minst en näve sizzlenest tillsammans med minst två pappersservetter per bur (villkor 9). Två ledamöter i den regionala nämnden anmälde avvikande mening beträffande villkor 9 och anförde bl.a. att villkoret redan har prövats av den Centrala djurförsöksetiska nämnden (CDFN).

Försöksledaren yrkar att villkoren ska tas bort och för fram bl.a. följande. Karolinska institutets mall (KI-mallen) gäller för symptom som inte är relaterade till symptom som studeras forskningsmässigt. Lunginflammation ingår i den sjukdomsbild som ska studeras. Symptom uppträder sällan, men om det uppträder så är det av stort värde att förstå varför det uppkommer. Det vore därför kontraproduktivt att omedelbart avliva mössen när de får symptom. I en tidigare ansökan uppnåddes en kompromiss där mössen kunde vara kvar i 10 dagar efter att de uppnått 0,4 poäng i andningssymptom. Systemisk lupus erythematosus (SLE) är en vanlig och svår sjukdom som ofta leder till döden, där man inte förstår varför den utvecklas och därför ännu inte har någon effektiv behandling. Forskningsgruppen har lyckats identifiera både den viktigaste genen samt en miljöfaktor för sjukdomen och utvecklar på den grunden nya modeller, vilket kommer att öka förståelsen för orsaken till sjukdomen samt lägga grunden för att utveckla
nya behandlingar. Det vore oetiskt att försvåra detta arbete.

Forskningsgruppen har en väl etablerad standard att ge sizzlenest i avelsburar och en pappersservett i andra burar. Detta är en standard och gäller alla burar och försök. Eftersom detta har diskuterats ordentligt vid flera tillfällen och även godkänts för alla andra tillstånd så finns ingen anledning att frångå denna standard vad gäller just lupusförsöken. Med varierande standarder så kommer variabiliteten öka i experimentenheten vilket leder till sämre forskning och att fler djur måste användas för att uppnå signifikans.

Skälen för beslutet

Villkor 8

Vid prövningen av ett ärende om etiskt godkännande av djurförsök ska försökets betydelse vägas mot djurets lidande. En ansökan om djurförsök får bifallas endast om en sådan användning av djur kan anses angelägen från allmän synpunkt och det syfte som avses med verksamheten inte kan uppnås med någon annan tillfredsställande metod där djur inte används, så få djur som möjligt används och verksamheten utformas så att djuren inte utsätts
för större lidande än vad som är absolut nödvändigt. Detta anges i 7 kap. 1, 9 och 10 §§ djurskyddslagen (2018:1192).

SLE är en kronisk reumatisk systemsjukdom som kännetecknas av inflammation/förstörelse och kan drabba i stort sett alla organ i kroppen. Sjukdomsorsaken är okänd. Lungproblem av olika slag utgör en av de svårare manifestationerna av sjukdomen. Av ansökan framgår bl.a. att försöksdjuren används som modell för att kunna förstå SLE-sjukdomen hos människan och för att nya behandlingar som kan förebygga och bota sjukdomen ska kunna utvecklas. CDFN anser därmed att den forskning som beskrivs i den djurförsöksetiska ansökan får anses mycket angelägen ur allmän synpunkt. Såvitt framkommer är det dock mycket sällsynt att mössen utvecklar lungkomplikationer. Enligt försöksledaren har detta bara inträffat vid tre tillfällen, senast under 2017. Eftersom det är så få möss som utvecklar dessa symptom anser CDFN att några säkra slutsatser av försöket inte kommer att kunna dras. Det finns heller ingen tydlig beskrivning av vad de 10 dagarna, som studien av mössen som uppnår avbrytningspunkten 0,4, ska användas till. CDFN anser därför, i likhet med den regionala nämnden, att djurens lidande inte uppväger nyttan med försöket. Överklagandet ska därför avslås i denna del.

Villkor 9

Bestämmelser för skötsel och hållande av försöksdjur finns i 16 kap. 17–20 §§ och 17 kap. 3 och 4 §§ Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:9) om försöksdjur (L 150). Av bestämmelserna framgår bl.a. att försöksdjur alltid ska ha tillgång till lämpligt bäddmaterial samt för försöksdjuren attraktiva vilo- och sovplatser i sådan mängd att alla försöksdjur kan vila och sova samtidigt. Försöksdjur ska hållas i ett utrymme med tillräcklig komplexitet så att de har möjlighet att utföra ett brett spektrum av naturliga beteenden. Försöksdjur ska också ha tillgång till berikning. Berikningen ska vara anpassad till försöksdjurens artspecifika och individuella behov. I fråga om bl.a. mus och råtta som försöksdjur gäller att de ska hållas i burar med hel botten och att bobyggnadsmaterial alltid ska finnas tillgängligt. En regional djurförsöksetisk nämnd får inom ramen för en prövning av en ansökan om etiskt godkännande medge undantag från bestämmelserna i bl.a. 16 kap. 17–20 §§ och 17 kap. 3 och 4 §§ i L 150. Förutsättningarna för detta framgår av 16 kap. 10 § i L 150.

CDFN har i tre tidigare ärenden, som i allt väsentligt motsvarar nu aktuell ansökan, prövat frågan om miljöberikning med olika bomaterial i denna typ av djurförsök (se CDFN:s beslut den 17 oktober 2013, dnr [här uteslutet], den 29 september 2017, dnr [här uteslutet] och den 29 juli 2021, dnr [här uteslutet]). I dessa ärenden har CDFN uttalat att godkännandena inte behövt förenas med villkor om berikning.

CDFN:s ställningstaganden i de tidigare tre ärendena hänger samman med att behovet av att meddela villkor av ifrågavarande slag inom ramen för ett etiskt godkännande är synnerligen begränsat. Som framgår av bestämmelserna i djurskyddslagen, djurskyddsförordningen och L 150 är det en grundläggande förutsättning för djurförsöksverksamhet i allmänhet och utförandet av enskilda djurförsök att försöksdjuren hålls så att deras välfärd främjas, att de kan utföra sådana beteenden som de är starkt motiverade för och som är viktiga för deras välbefinnande (naturligt beteende), och att beteendestörningar förebyggs. En del i detta regelkomplex är de närmare bestämmelser om berikning som finns i L 150. Utgångspunkten är således bestämd i författning och förutsätter att försöksverksamheten bedrivs och djurförsöken utförs i enlighet med av riksdagen, regeringen och Statens jordbruksverks meddelade föreskrifter. Om det visar sig att denna förutsättning inte uppfylls, är det närmast en fråga som får hanteras inom ramen för tillsynen av försöksdjursverksamheten.

Försöksledaren har i denna och tidigare ansökningar argumenterat för att det finns vetenskapliga skäl att anta att ett antal olika berikningsstrategier kan leda till en förstärkning av hierarkiskapande. Detta kan leda till ökad variabilitet i försöksresultaten, vilket minskar resultatens tillförlitlighet. Försöksledaren vill därför begränsa burberikningen till tillförsel av bobyggnadsmaterial, som är mycket viktigt för möss, både för komfort och ur berikningssynpunkt. Som ett nästa steg vill försöksledaren begränsa mängden bobyggnadsmaterialet till en enhetlig mängd per bur för att återigen uppnå
en ytterligare standardisering och minska variabiliteten i försöksresultaten. Denna berikning är sådan att den klart avviker från de krav på berikning som följer av bestämmelserna i L 150. Under sådana förhållanden har något etiskt godkännande inte kunnat meddelas utan någon särskild åtgärd från den regionala nämndens sida i fråga om berikningen. Ett alternativt sätt att åstadkomma enhetlighet, som följer av villkor 9, är att det finns bobyggnadsmaterial i överskott, så att bobyggnadsmaterial alltid ska finnas tillgängligt. Ett överskott gör att det blir mindre känsligt för antal djur per bur och antal dagar mellan byte av bur. Den regionala nämnden har formulerat denna strategi i villkor 9. CDFN instämmer därför i den regionala nämndens beslut att det behövs ett villkor i enlighet med villkor 9. CDFN anser vidare att både vetenskapliga skäl och djurskyddsskäl stödjer villkor 9. Överklagandet ska därför avslås även i denna del.


Detta beslut får inte överklagas.


Signerat: Mattias Almqvist, Ordförande


¹Den mall som avses för angivande av avbrytningspunkten om 0,4 på andning är Karolinska institutets mall, vilket framgår av den djurförsöksetiska ansökan.

Hitta på sidan

Kontakta oss

Centrala djurförsöksetiska nämndens kansli
Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Kontaktformulär

Om webbplatsen

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden prövar överklaganden av beslut som fattats av en regional djurförsöksetisk nämnd och utför utvärderingar i efterhand av djurförsök.